SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 119 Posts

·
Registered
Joined
·
439 Posts
nhìn render là biết nó không khả thi roài...có thể sẽ xây nhưng 1 render đơn giản hơn...càng đẹp càng lung linh càng khó khả thi..
 
1 - 20 of 119 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top