SkyscraperCity Forum banner

Nha Trang | Wyndham Beau Rivage | 50fl x2 | 184m | U/C

97768 Views 366 Replies 66 Participants Last post by  nomadicnotes
http://thefive.com.vn/xem-du-an/cong-trinh-thuong-mai-635

Dự án : Khu phức hợp Tropicana Nha Trang
Vị trí : Đường Trần Phú, thành phố Nha Trang

Chức năng : Phức hợp chung cư – thương mại – dịch vụ
Tổng diện tích : 10,531 m2
Số tầng : 3 khối, 36 – 43 tầng, 1 hầm

http://www.khanhhoa.gov.vn/Modules/...cumentId=e467f98d-8400-4a7e-bd18-4e385fad752b
See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
361 - 367 of 367 Posts
  • Like
Reactions: 4
Is it true that the buildings will be 2*40fl, not 50? And it will be 157m high? :(( New renders on facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=460857304559873&id=384630378849233
  • Like
Reactions: 1
sau khi đuổi nhà thầu Central, Hòa Bình vào dự án này không thấy xây gì mấy.😌
1081122

See less See more
  • Like
Reactions: 2
  • Like
Reactions: 2
361 - 367 of 367 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top