SkyscraperCity Forum banner
1 - 18 of 18 Posts

·
Registered
Joined
·
16,440 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Jawel het links-liberale college is een feit en dit zijn de plannetjes,van denhaag.nl

Werkgelegenheid is de komende vier jaar dè topprioriteit voor het nieuwe Haagse gemeentebestuur. De coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks trekt geld uit voor 5000 gesubsidieerde banen in de komende vier jaar en zet tegelijkertijd in op versterking van het midden- en kleinbedrijf.
De partijen stellen de komende vier jaar 191 miljoen euro beschikbaar voor eenmalige uitgaven. Hagenaars krijgen de keuze tussen erfpacht en het aankopen van grond. De OZB daalt; de rioolrechten en de afvalstoffenheffing stijgen.

Dit zijn enkele opvallende maatregelen uit het beleidsakkoord (pdf 93 Kb) dat de fracties van PvdA, VVD en GroenLinks donderdag 13 april hebben gepresenteerd. In het akkoord kondigt de nieuwe coalitie ook aan dat er in Den Haag een aparte wethouder voor jeugdzaken komt. Daarnaast krijgen stadsdelen meer taken, bevoegdheden en eigen budgetten. Ook komt een nieuwe tunnel tussen de Vlietzone en de Binckhorst met een speciale tunnelbuis voor RandstadRail. De komende vier jaar worden in Den Haag 16.200 woningen gebouwd.

‘MeeDoen’ is het motto van het beleidsakkoord. Hagenaars maken de stad, ook in de komende vier jaar.
‘MeeDoen’ is dan ook de rode draad in het nieuwe beleidsakkoord en de drijvende gedachte achter veel van de aangekondigde initiatieven.

Toelichting
Jetta Klijnsma, die namens de PvdA de college-onderhandelingen leidde, zei bij de presentatie van het beleidsakkoord blij te zijn met de uitkomst. “Deze coalitie is er een van een heel bijzondere signatuur. Een links-liberale coalitie is in deze stad nog nooit vertoond.”
VVD-onderhandelaar Sander Dekker verwees naar de kleuren van de verschillende partijen en sprak van “een akkoord met een blauw, een rood en een groen randje”.
En ook GroenLinks-lijsttrekker Bert van Alphen is tevreden met wat hij noemde “een programma met een groen hart”.

Iedere partij is van mening dat de eigen belangrijke punten goed zijn terug te vinden in het akkoord. Voor Klijnsma zijn dat vooral de armoedebestrijding, de nadruk op werk en het evenwicht tussen verkeer en milieu. “Dat mooie evenwicht is typisch voor deze coalitie.” Ook is voor haar belangrijk dat de gemeente meer uitvoerend werk gaat doen op het niveau van de stadsdelen. “We willen graag veel dichter bij de Hagenaar onze klussen klaren.” Partijgenoot Marnix Norder memoreerde de aandacht voor de zwakkeren in de Haagse samenleving, het verkeerscirculatieplan en de tweede fase van RandstadRail: “Lijn 11, die dwars door de stad loopt, helemaal van de nieuwe wijken tot aan de kust”. Ook vindt hij het belangrijk dat in elk stadsdeel 30 procent van de nieuwe woningen gebouwd wordt in de sociale sector.

VVD-onderhandelaar Sander Dekker vindt het belangrijk dat de Haagse jeugd een prominente plek heeft in het akkoord. “Eén wethouder jeugd. Meer stages, meer ruimte voor naschoolse opvang, terugdringen van de schooluitval en aanpak van jongeren die overlast geven.” Ook de erfpacht, de OZB en extra geld voor de CentrumRing en de aanleg van de Binckhorsttunnel waren voor de VVD van belang. Daarnaast heeft de VVD aangedrongen op het belang van promotie van de stad. “Als we echt een internationale stad willen zijn, moet Den Haag meer smoel krijgen. Al het moois in Den Haag is nog teveel verborgen.”

GroenLinks-onderhandelaar Bert van Alphen: “Heel belangrijk was, is en blijft voor ons verbetering van de luchtkwaliteit. Daar vind je veel van terug in het akkoord. Het verkeerscirculatieplan wordt uitgevoerd. Er komen transferia waar je gemakkelijk uit de auto kunt overstappen in goed openbaar vervoer. Er is geld voor verbetering van dat openbaar vervoer en voor meer fietsvoorzieningen. En we hebben het voor elkaar gekregen dat een groot deel van de Haagse stadsbussen op aardgas gaat rijden.”

Werk: ontzettend belangrijk
Meer mensen aan het werk, het verhogen van het opleidingsniveau en het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid zijn de trefwoorden voor de komende vier jaar. De inspanningen zijn mede gericht op versterking van het midden- en kleinbedrijf. Dat levert het perspectief op van een baan voor elke Hagenaar die kan werken.
Vergroten van zelfredzaamheid en het ondersteunen van de zwakste groepen staan centraal in het armoedebeleid. Het armoedebeleid nieuwe stijl richt zich niet alleen op het ondersteunen op financieel terrein, maar helpt Haagse burgers om mee te doen aan de samenleving.
Den Haag heeft economische potentie als internationale stad van vrede en recht. De aanwezigheid van internationale instellingen in Den Haag levert een grote verscheidenheid aan banen op: niet alleen in de rechtspraak, maar ook bij allerlei toeleverende bedrijven.

Enkele maatregelen:


Werk staat voorop voor Hagenaars die een bijstandsuitkering hebben. In totaal komen er 5000 gesubsidideerde banen.
De gemeente sluit convenanten af met ondernemers en organisaties over de inzet van laaggeschoolde werknemers.
Administratieve lastendruk voor het MKB terugbrengen met 20 procent.
Er komt een sluitende aanpak voor jongeren die ertoe leidt dat elke Haagse jongere een baan heeft of op school zit.
Extra geld voor schuldhulpverlening.
Meer kansen voor startende ondernemers, onder meer door inrichting van ‘broedplaatsen’.
Versterken coaching aan startende (etnische) ondernemers.
Het bedrijventerrein Zichtenburg wordt gerevitaliseerd.
Meer toeristen aantrekken, het hele jaar door.
Acquisitie van internationale organisaties en bedrijven. Verdere ontwikkeling van ‘internationale zone’ en Beatrixkwartier/Utrechtsebaan.
Ontwikkeling Campus Den Haag als academisch cluster voor internationaal recht.
Jeugd: pak je kansen
De meeste jongeren in Den Haag doen het prima: ze zijn goed opgeleid en pakken hun kansen. Maar er zijn ook ontwikkelingen die alle aandacht vragen. De stijgende jeugdwerkloosheid en het tekort aan stageplaatsen moeten stevig worden aangepakt. Er komt voor onderwijs, preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg één wethouder Jeugd.

Enkele maatregelen:

Extra stageplaatsen voor jongeren. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf jaarlijks 300 stage- en leerwerkplekken te bieden.
Bij de (ver)bouw van scholen wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang en buurtactiviteiten.
Ouders moeten een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de school. De gemeente stimuleert het afsluiten van ouder/school contracten.
De gemeente biedt jongeren de voorzieningen om hun mening en ideeën te geven over de stad, bijvoorbeeld via jongerenpanels per stadsdeel en jeugdambassadeurs.
Een flexibel inzetbaar, mobiel jongerenteam benadert overlast gevende groepen jongeren en leidt ze door naar zinvolle activiteiten. Jaarlijks gaat het om tenminste 400 jongeren. Het Jeugd Interventie Team (JIT) begeleidt jaarlijks tenminste 500 jongeren.
Betrokken stad, betrokken burgers
De stadsdelen en stadsdeelwethouders krijgen meer taken, bevoegdheden en eigen budgetten. Uitvoerend werk komt zoveel mogelijk op het niveau van de stadsdelen te liggen.
Veiligheid, welzijn en zorg, sport, kunst en cultuur hebben een belangrijke plek in het beleidsakkoord. Waar mogelijk worden deze onderwerpen steviger verankerd in de Haagse wijken.

Enkele maatregelen:


Uitvoerende taken (bijvoorbeeld welzijn, parkeren, aanpak overlast, veiligheid) zoveel mogelijk op stadsdeelniveau.
Stadsdeelwethouder integraal verantwoordelijk; elk stadsdeel een stadsdeeldirecteur
Meer ruimte voor initiatieven van bewoners, bijvoorbeeld via het nieuwe fonds ‘Een steentje bijdragen’ voor investeringen in de leefbaarheid van de wijk
‘Haagse feesten’: een internationaal festival, ieder jaar in september, dat Den Haag wereldwijd op de kaart zet als internationale stad van vrede en recht en als multiculturele stad.
Doorgaan met cameratoezicht en preventief fouilleren. Periodiek de effectiviteit bekijken.
Hagenaars kunnen eenvoudiger hulp en zorg aanvragen, minder administratieve lastendruk.
Meer faciliteiten voor topsport: topsporthal in het Zuiderpark, 50-meterzwembad en beach-stadion
Meer aandacht en geld voor kunst- en cultuurprogramma’s in de wijken
Duurzame en vitale stad
De Structuurvisie Den Haag 2020, die de gemeenteraad afgelopen jaar vaststelde, geeft richting aan de ontwikkeling van Den Haag in de komende jaren. In totaal komen er tot 2010 16.200 woningen bij in de stad.
Op het terrein van verkeer en bereikbaarheid ligt de nadruk op de balans tussen mobiliteit en leefbaarheid. Knelpunten voor het autoverkeer worden waar nodig opgelost, maar tegelijkertijd is er veel aandacht voor openbaar vervoer en de fiets.

Enkele maatregelen:


Bouw van 900 tot 1000 woningen in Kijkduin, passend in omgeving.
Bouw van ongeveer 900 woningen in Scheveningen als onderdeel van gecombineerde aanpak Norfolkterrein en Noordelijk Havenhoofd.
Na 2010 komen er 6500 woningen in de Vlietzone. Daarbij is aandacht voor de bestaande ecologische structuur.
Uitvoering plannen Wijnhavenkwartier, met aandacht voor meer sociale woningbouw in directe omgeving.
In principe keuzemogelijkheid tussen erfpacht en eigendom van grond, met een aantal uitzonderingen.
Aandacht voor handhaving in wijken waar leefbaarheid onder druk staat. Uitbreiding aanpak Rustenburg/Oostbroek en Regentes/Valkenbos naar stadsdelen Centrum en Laak.
Duurzame herstructurering in Den Haag Zuidwest: aandacht voor water en groen, alternatieve energie, milieuvriendelijk en snel slopen, tegengaan verloedering, meer voorzieningen.
Uitvoering Verkeerscirculatieplan.
Invoeren betaald parkeren en vergunningensysteem in zestien wijken met grote parkeerdruk.
Middendeel Lange Voorhout autovrij.
Nieuwe route tussen Vlietzone en Binckhorstlaan; aanleg Binckhorsttunnel met speciale tunnelbuis voor nieuwe RandstadRail Lijn 11.
Stadsbussen ombouwen voor rijden op aardgas.
Stimuleren fietsgebruik; aanleg meer vrijliggende fietspaden op hoofdroutes.
Gezonde Gemeentefinanciën
Ondanks alle ambities in het collegeprogramma blijft het beleid de komende vier jaar gericht op goed financieel beheer, dus een sluitende begroting.
De komende raadsperiode is 191 miljoen euro beschikbaar voor eenmalige uitgaven. Daar bovenop is er jaarlijks nog eens 39 miljoen euro te besteden, oplopend tot ruim 42 miljoen euro. Dit is het gevolg van de groei van de gemeentelijke inkomsten, samen met een bezuiniging binnen de gemeentelijke organisatie.

Enkele maatregelen:

Het OZB-tarief op woningen wordt in 2007 met 10 procent verlaagd en blijft in de jaren erna gelijk. Daarentegen worden de tarieven voor rioolrecht en afvalstoffenheffing verhoogd tot kostendekkend niveau.
Door efficiencymaatregelen komt in 2007 een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat oploopt tot 18 miljoen euro in 2009 en verder.

Voorstel portefeuilleverdeling

De burgemeester:
-algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid

De PvdA levert vier wethouders:
- cultuur en financiën/stadsdeel Segbroek – kandidaat: Jetta Klijnsma
- bouwen en wonen/stadsdeel Haagse Hout – kandidaat: Marnix Norder
- burgerschap, deconcentratie, leefbaarheid en media/stadsdeel Escamp – kandidaat: Rabin Baldewsing
- sociale zaken, werkgelegenheid en economie/stadsdeel Scheveningen – kandidaat: Henk Kool

De VVD levert drie wethouders:
- verkeer, Binckhorst, binnenstad en milieu/stadsdeel Laak – kandidaat: Pieter van Woensel
- internationale zaken, promotie en organisatie/stadsdeel Loosduinen – kandidaat: Frits Huffnagel
- jeugd, onderwijs en sport/stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg – kandidaat: Sander Dekker

GroenLinks levert een wethouder:
- welzijn, volksgezondheid en emancipatie/stadsdeel Centrum – kandidaat: Bert van Alphen
Al met al een nogal positief college waar ik wel vertrouwen in heb,enig mankement is de heer Huffnagel waarom ze die man uit het stof hebben gehaald is mij een raadsel, de fraudeur.
 

·
Registered
Joined
·
1,111 Posts
marcobruls said:
Jawel het links-liberale college is een feiten en dit zijn de plannetjes,van denhaag.nlOok komt een nieuwe tunnel tussen de Vlietzone en de Binckhorst met een speciale tunnelbuis voor RandstadRail. De komende vier jaar worden in Den Haag 16.200 woningen gebouwd.

Hoe lang word die tunnelbuis dan ongeveer?
 

·
Wereldburger
Joined
·
938 Posts
zo zo! Dat gaat de goeie kant. Ook een flink aantal huizen erbij!
 

·
Registered
Joined
·
16,440 Posts
Discussion Starter · #10 ·
darulez said:
Ik weet dat ik een beetje flauw doe, maar die tramtunnel blijft toch een tijdje hangen he... :)
Verder mooie plannen hoor.
Het probleem was dat er een manier uitgevonden moest worden om overlast van de winkelstraat te vermijden deze nieuwe manier van tunnel bouwen is vreselijk mislukt,vooral dankzij het gezeur van bv Vendex\KBB die schreeuwde om verbetering van de grote marktstraat en toen het eindelijk zo ver was begonnen ze nogal te zeuren waardoor dus een nieuwe bouwtechniek uitgevonden moest worden met het rampzalige gevolg.

De Hubertus tunnel en de andere tunnels van de noordelijke randweg en het trekvliet trace zullen op de 'standaard' manier geboord worden gewoon met een >>http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=34013
 
Joined
·
40,131 Posts
Klinkt goed, ik heb al eerder aangegeven dat ik deze combinatie van partijen een goede vindt. Goede mix van sociaal en liberaal, ik zou het landelijk ook wel wat vinden!

En mooie ambities, in Rotterdam zijn ze ondertussen alleen maar ruzie aan het maken...
 

·
Registered
Joined
·
5,665 Posts
Nou, ik ken anders genoeg VVD-ers die wèl 'Paars met een Groen lint' zouden willen zien. De SP in een regering met bijvoorbeeld een SP-minister op binnenlandse Zaken zou ik ook niet verkeerd vinden. Wist je dat het kabinet Den Uyl met een (enorm) overschot afscheid nam? Dat een links kabinet het land zou verarmen is een stom fabeltje.
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Bikkel said:
Nou, ik ken anders genoeg VVD-ers die wèl 'Paars met een Groen lint' zouden willen zien. De SP in een regering met bijvoorbeeld een SP-minister op binnenlandse Zaken zou ik ook niet verkeerd vinden. Wist je dat het kabinet Den Uyl met een (enorm) overschot afscheid nam? Dat een links kabinet het land zou verarmen is een stom fabeltje.
Klopt. In tegenstelling tot wat je zou verwachten schijnen rechtse(re) kabinetten slechter voor de rijksbegroting te zijn.
 

·
Moderator
Joined
·
55,221 Posts
marcobruls said:
Ook komt een nieuwe tunnel tussen de Vlietzone en de Binckhorst met een speciale tunnelbuis voor RandstadRail. De komende vier jaar worden in Den Haag 16.200 woningen gebouwd.

Marnix Norder memoreerde de aandacht voor de zwakkeren in de Haagse samenleving, het verkeerscirculatieplan en de tweede fase van RandstadRail: “Lijn 11, die dwars door de stad loopt, helemaal van de nieuwe wijken tot aan de kust”.
Als ik het goed begrijp begrijp zullen nieuwe (snel)tramlijnen nu onder de "randstadrail" naam worden ontwikkeld, het is eigenlijk de Haagse Tram+.Ik mis Leefbaar Den Haag al, het is een stuk minder leuk op TV West tegenwoordig.
 
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top