SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3323 Views 33 Replies 17 Participants Last post by  EuroMaster
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


1 - 1 of 1 Posts
In aanbouw waren er al een aantal abri's getroffen door vandalen.

@vertigo, er schijnt ook meer met wijkbussen gewerkt te gaan worden. Die dan weer hun eigen haltes hebben.
Bijvoorbeeld lijn 4 richting reeshof waar die 4 staat (die eerste 4) ligt het terrein van Amarant (voor verstandelijk gehandicapten) alwaar je met een wijkbus verder kunt. Voorheen was daar geen aansluiting.

Cart,
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top