SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· oemoemenemoe
Joined
·
1,906 Posts
Voor de vandalisme-gevoelige plekken gewoon kunststof gebruiken, klaar is kees. Als het te transparant is dan maak je het wat glaskleuriger, iedereen blij, lijkt mij. Kost misschien wat, maar dat blijft het ook staan.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top