SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3310 Views 33 Replies 17 Participants Last post by  EuroMaster
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


1 - 1 of 1 Posts
6 miljoen voor een paar halte's.....
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top