SkyscraperCity Forum banner

nieuwe verkeerstoren voor eindhoven airport

1944 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  EuroMaster
omdat eindhoven airport flink aan het groeien is en het aandeel van de luchtmacht aldaar kleiner wordt, zal de kans groter worden dat ontwikkelingen door civiele bedrijven worden geregeld. een vervanging van de nu bestaande toren door een nieuwe lijkt mij een mooie manier om dat te benadrukken. het kan als een soort symbool dienen voor het vliegveld. ben benieuwd wat jullie ervan vinden. eigen idee, eigen ontwerpen. ze zijn rond de 50-70m

:cheers: :cheers2:

lekker strak:


multifuntie:


zarpzlipfel:


overzichtje:
See less See more
4
1 - 5 of 5 Posts
ik vind ze alledrie erg mooi en origineel, maar t liefste zie ik toren 2 verrijzen:)
sorry gast, maar ik vind ze allemaal niet echt mooi.... als ik toch zou moeten kiezen, zou het toren 3 worden
ik ga voor de mulitculti :cheers:
naja, alles beter dan wat er nu staat ;)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top