SkyscraperCity Forum banner

?

No wow

1242 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Crux3
1 - 6 of 6 Posts
@ladybird_85 -> Interpretacja, odbiór zdjęcia jest sprawą wielce subiektywną. Nie śmiem zatem sugerować niczego ponad to, co zawiera się na mojej fotce opatrzonej takim, a nie innym tytułem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu przedstawiona przeze mnie 'całość' Ci się podoba, 'coś' w niej dostrzegasz - oceniasz ją względnie dobrze, podług własnych kryteriów. Jeśli z kolei się nie podoba, nie przemawia do Ciebie - stawiasz choćby i 1. Niżej się, stosownie do postanowień regulaminu tego konkursu, niestety nie da. ;)
"Interpretacja, odbiór zdjęcia jest sprawą wielce subiektywną"- to ja doskonale wiem :]

moze slowo interpretacja ... okej najwazniejsze tutaj...

pozdrawiam
jakieś takie dziwne to zdjęcie...to okno mi tam wszystko psuje...5/10
Niestety moja subiektywna ocena tego zdjęcia wynosi 4 (;
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top