SkyscraperCity Forum banner

?

Noc nie śpi

1349 Views 9 Replies 6 Participants Last post by  henry hill
1 - 1 of 1 Posts
Ostrości mi tu brakuje i nieco przepalone. Całą reszta spokojnie da się poprawić, by uzyskac efekt podobnt do zdjęcia "referencyjnego" ;)
(0 50% usunąć nasycenie zielenią, samo nasycenie kolorami też zmniejszyć,
wyrazistość na max, i troszkę podnieść kontrast i tyle)
^^ I tak sporo obciachałem :D, ale Twoja propozycja też pikna ;)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top