SkyscraperCity Forum banner

Norra Djurgårdsstaden | Updates & Construction

105335 Views 275 Replies 51 Participants Last post by  Olavhose
I just start with some pic´s from Norra Djurgårdsstaden:
A picture of how the energy will work in Norra Djurgårdsstaden:
Please help me with filling up this thread with pic´s and news!
1 - 20 of 276 Posts
Norra Djurgårdsstaden - Updates & Construction

Norra Djurgårdsstaden

OK, here is a thread for the huge Norra Djugårdsstaden development.
Here you can post updates and discuss everything about Norra Djurgårdsstaden.:cheers:
Ok, insteed of me posting all the pics of all the different areas of Norra Djurgårdsstaden again, so couldn't Boscorelli or someone repost the pics from the stockholm quick links thread so we could get a nice overwiev of Norra Djurådsstaden?

Just an idea.
Norra Djurgårdsstaden Etapp1 Norra
ÖstermalmRenders

Norra Djurgårdsstaden - Norra 2
Hjorthagen

At the planing stage 2011-05-05 - 2011-06-10

Visionsbild för stadsutvecklingsområdet. Området markeras med ring. Bild. Stockholms stad genom Dynagraph AB.


Programområdet Hjorthagen med planområdet utmärkt. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter


Flygfotomontage med den planerade bebyggelsen kring Hjorthagen. Bild: Aaro Designsystem


Illustrationsplan för planområdet. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter


Montage över den föreslagna bebyggelsen. Bild: Aaro Designsystem


Perspektiv över den planerade förskolan och Kontorsparken som sträcker sig över dess tak. Bild: Vera arkitekter


Vy längs Strandparken österut. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter


Vy över gårdstorget från söder. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter


Perspektiv längs huvudgatan, Erik Dahlbergsgatan. Bild: Andersson Jönsson
Landskapsarkitekter


Edit May 8th, 2011:

More renders not posted earlier, some are newer versions.ILLUSTRATION längs Jaktgatan åt öster


VIKTOR HANSON AB GENOM JOLIARKWALLENSTAM GENOM VERA ARKITEKTERSTOCKHOLMSHEM GENOM TENGBOMSKANSKA GENOM RB ARKITEKTUR

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen ingår i ett större område som staden identifierat för övergripande stadsomvandling för blandad bebyggelse. Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för i huvudsak bostadsändamål på mark som tidigare använts för industriändamål. Planen omfattar bostadsbebyggelse om cirka 560 lägenheter och en friliggande förskola. Detaljplanen omfattar även mark för allmänt ändamål, gata, torg och park.
Tidplan
Samråd kv 2, 2011
Utställning kv 4, 2011
Godkännande SBN kv 1, 2012
Antagande KF kv 2, 2012
Beräknad laga kraft kv 2, 2013
Byggstart bostäder kv 1, 2014
Första inflyttning kv 1, 2015
http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-18084
Norra Djurgårdsstaden, Etapp 2
Östermalm

Renders by Rosenberg ArkitekterParallellt uppdrag för HEBA Fastighets AB i samarbete med Stockholms Stadsbyggnadskontor utvalt för fortsatt bearbetning.
Förslaget visar ett gathus och ett gårdshus där samtliga fasader kläs av längsgående balkonger med varierande djup. Detta ger byggnader som präglas av generösa uterum och grönska som annonserar områdets miljöprofil och ansluter till den intilliggande Nationalstadsparken. Gårdshusets tak utformas med växthus och odlingslotter samt gemensam uteplats. Gathusets tak används huvudsakligen för fastighetens elproduktion med solceller och vindsnurror då detta är väl exponerat för både sol och vind.
Planerad byggstart 2013.
http://www.rosenbergs.se/projektarkiv/bostader/bostader-med-grona-uterum-norra-djurgardsstaden/
Norra Djurgårdsstaden
Östermalm

Flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Uppdragsgivare Wallenstam.

Renders by Vera

Hus A


Perspektiv gården


Hus B


Hus A från vattnet och Takterass hus B


Hus C


As I understand it the Wallenstam buildings will be located where the red ring is marked.


http://www.vera.se/
Norra Djurgårdsstaden, Etapp 2
Östermalm

RB Arkitektur win parallell asignment for Skanska in Norra Djurgårdsstaden

Render by RB arkitekturSkanska som är byggherre och initiativtagare till det parallella uppdraget har valt att gå vidare med RB Arkitekturs förslag till två miljövänliga bostadshus i Norra Djurgårdsstaden etapp 2.

Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen är en ny innovativ och hållbar stadsdel som kommer att realiseras under det kommande decenniet, och omfatta ca 5 000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter.

RB Arkitekturs förslag omfattar två bostadshus med totalt ca 100 lägenheter. Bostadshusen är utformade för att uppfylla den nya stadsdelens högt ställda miljömål. Några exempel:

•Närmare 50 cm tjocka väggar garanterar en hög värmeisolering och balkonger och skärmtak skapar naturlig solavskärmning.
•På fasadernas generösa balkonger finns växthus integrerade som tillsammans med vajrar spridda på fasaderna skapar en matta av växtlighet som bildar ett av fasadens ytskikt.
•Solceller på husens tak producerar 30% av fastighetselen och ventilationen sker via sk FTX system.
•Generösa entréer och gemensamma takterrasser skapar mötesplatser för de boende.
•Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och sophämtning sker via sopsug.
•Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet.
•Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/p...34?utm_source=RBarkitektur&utm_medium=twitter
Norra Djurgårdsstaden, Etapp 2
Östermalm

Brunnberg & Forshed was chosen for NCC in the parallell asignment

I think it is located where it's been marked with red


Renders by Brunnberg & Forshed

Sett från söder


Sett frän söder


Sett från Öster


Sett från Väster


Sett från Norr


Sett frän Öster


http://www.brunnbergoforshed.se/arkitektkontor.html
Norra Djurgårdsstaden
Östermalm

Sustainable Town houses

1st prize in competition for Erik Wallin AB

Architect C. F. Møller Architects | Berg ArkitektkontorI wonder where thay can be located, the yellow marked is for Rosenberg.
Can it be where I marked with a red ring?


Has anyone seen any render which shows where the different builders will build?

The houses, 18 in total, will be neighbouring a former gasworks, which will be turned into a cultural centre, as well as Husarviken which flows into the archipelago, and the Stockholm National City Park. The architecture is inspired by the gasworks’ red bricks and simple geometry, as well as by the green surroundings.
Characteristic for the town houses will also be green roofs with e.g. wild honeysuckle and herbs, which - along with a landscaped pond in the common yard - will collect rainwater, convert CO2, and provide a fertile ground for biodiversity.
The sustainable approach is continuous throughout the building life cycle - from construction phase to operational phase and a possible later decomposition phase, i.e. Cradle to Cradle Design
http://www.cfmoller.com/siteCFM/projectdetail.asp?x=&langcurr=2.1.1&detail=2708
Terminal building
Värtahamnen

Arkitektfirmaet CF Møller / Berg Architects have developed the proposal which was selected as the new terminal building in Värtahamnen.
The terminal will be a landmark for the new district of Djurgården and a boost for Värtapiren and the passengers.

Renders by C. F. Møller/Berg ArkitektkontorStockholms Hamnar offentliggör val av ny terminalbyggnad i Värtahamnen
Arkitektfirmaet C. F. Møller/Berg Arkitektkontor har tagit fram förslaget som blev utvalt i upphandlingen av en ny terminalbyggnad i Värtahamnen. Terminalen blir ett landmärke för den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden och ett lyft för Värtapiren och passagerarna.
http://www.cisionwire.se/stockholms...-val-av-ny-terminalbyggnad-i-vartahamnen32750
Värtan Volume Studies
Östermalm

Two volume studies of Värtan I've never seen before.Södra Värtan
Beställare: Stockholm stadDetta stadsutvecklingsförslag har tagits fram i samarbete med Stockholms stad, kvartersstrukturen är utformad i samarbete med akustiker för att minimera buller på bostadsgårdarna men samtidigt ge husen maximalt med utsikt mot vattnet och Stockholms inlopp.

Förslaget definierar nya spelregler för en ny typ av stadsdel i Södra Värtahamnen. Konceptet är Stadsdelshamnen. Förslaget pekar på behovet av att åstadkomma samverkan mellan stad och hamn och möjligheten till en stadsmässig kontinuitet. En kontinuitet mellan nytt och befintligt, mellan bostäder och en industri- och passagerarhamn. Mellan Södra Värtan och Lidingö, Gärdet, Hjorthagen, och Stockholms norra innerstad.

För Södra Värtan ligger utmaningen i att både åstadkomma en attraktiv boendemiljö men samtidigt utveckla den redan vältrafikerade hamnen. Samtidigt som det finns stora motsättningarna mellan boende och en industri- och passagerarhamn, är närheten dem i mellan en stark potential för att skapa en ny typ av stadsdel med ett varierat utbud av teman och skalor. Vikt har lagts vid att skapa en positiv relation i spännvidden mellan hamnens storskaliga och offentliga stadsrum ner till bostadens privata och intima miljöer.
http://rosenbergs.incabus.net/projektarkiv/stadsutveckling/sodra-vartan/
Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i stadsdelen Östermalm till Lagrummet nr 2016 AB

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden maj 2011


Förslag till markanvisning


Sammanfattning

Kontoret föreslår att ca 90 000 kvm ljus BTA för kontorsändamål markanvisas till Lagrummet nr 2016 AB under namnändring till Antwerpen Properties AB. Bolaget ingår i koncernen Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som helägt dotterbolag. Idag är bankens verksamhet delad mellan olika lokaliseringar i Stockholm och har därför ambitionen att samla huvuddelen av verksamheten i ett nytt kontor. I dialog med staden har en placering i Värtahamnen i Norra
Djurgårdsstaden prövats och parterna är nu överens om att en etablering i Norra Djurgårdsstaden överensstämmer väl med båden bankens och stadens visioner. Utbyggnaden är planerad att ske i tre etapper med första byggstart 2013 med inflyttning 2015 och därefter inflyttningar 2018 och 2019. Totalt bedöms behovet till 5 500 arbetsplatser. Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden har utsetts till ett av stadens miljöprofilområden och har en självklar roll i arbetet med genomförandet av Vision 2030. Parterna har till markanvisningsavtalet överenskommit om ett miljöhandlingsprogram som blir en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med miljöprofileringen. Ett mer detaljerat handlingsprogram kommer att tas fram till undertecknandet av överenskommelse om exploatering i samband med detaljplanen färdigställs. Marken föreslås säljas och kontoret har förhandlat fram ett markpris på 5 500 kr/kvm ljus BTA. I priset har hänsyn tagits till de åtaganden som SEB gör i markanvisningsavtalet och handlingsprogrammet.

Skandinaviska Enskilda Banken har idag sin verksamhet spridd på olika platser i Stockholm. Banken har därför bedrivet ett arbete för att hitta en plats där huvuddelen av bankens verksamhet kan samlokaliseras. I det arbetet har banken och staden fört en dialog om förutsättningarna för en sådan lokalisering i Norra Djurgårdsstaden. Det arbetet har lett fram till den nu föreslagna markanvisningen. Behovet bedöms till 90 000 – 120 000 kvm ljus BTA med en etappvis utbyggnad under flera års tid. Staden och SEB har bedömt att bebyggelsen skulle kunna lokaliseras i huvudsak inom kvarteret Antwerpen i Värtahamnen.
Området ligger inom stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och gränsar i väster till Södra Hamnvägen, i norr till Malmvägen, i öster till Södra Kajen och i söder till uppställningsområdet för färjetrafiken till Baltikum. För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten Antwerpen 2 är avsedd för upplag av oljor eller industriell anläggning. Ladugårdsgärdet 1:9 är i huvudsak trafikområde. För fastigheten Hull 2 anger en annan detaljplan industriändamål.
Området är i huvudsak obebyggt. En stor del av området har sanerats efter tidigare oljeverksamhet. En mindre pumpstation finns i korsningen Malmvägen/Södra kajen. Pumpstationen pumpar läckvatten från bergrum i området. En del av området är utarrenderat till NCC för upplagsverksamhet. Södra delen av området arrenderas av Hamnen och används för traileruppställning samt infart till Baltikumfärjorna.
Ett fördjupat programarbete pågår för Värtahamnen som består av delarna Värtapiren, kvarteret Valparaiso och Södra Värtan. Programarbetet beräknas vara klart till sommaren 2011. För Värtapiren finns en ny detaljplan framtagen och miljööverdomstolen godkände pirens utbyggnad den 19 april i år. Planerad byggstart är kv 2, 2012. För kvarteret Valparaiso planeras handel och kontor och för Södra Värtan planeras kontor men också bostäder för att skapa en mångfald och ett attraktivt och levande område.
Kollektivtrafikens utbyggnad är viktig förutsättning för utvecklingen och utbyggnaden av stadsdelsutvecklingsområdet. SL planerar att dra Spårväg City alldeles intill det markanvisade området och även en hållplats planeras i närheten.
Utbyggnadsförslag

Förslaget innehåller nybyggnation av 90 000 – 120 000 kvm BTA kontor. Utbyggnaden är planerad att ske i tre etapper med en första etapp, A-B (se bild s.4), omfattande ca 40 000 kvm. I vardera etapp två och tre kommer därefter ca 25 000 kvm att byggas.
Exploateringen medför att Södra Hamnvägen och Tegeluddsviadukten ges en annan höjd och sträckning. I område E planerar staden bostadsbebyggelse. Om det skulle visa sig olämpligt av miljöskäl att använda område E för bostäder ska staden och banken ta upp diskussioner om en eventuell ändrad markanvisning för SEB.
Planarbetet kommer inledningsvis att ske genom parallella arkitektuppdrag. En viktig fråga är hur attraktiva publika områden kan skapas utmed kajstråket och i samspel med det markanvisade området. Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i sedvanlig ordning i detaljplaneprocessen.
Genomförande och tidplan

Projektet har en preliminär och översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ca två år. Mot bakgrund av detta skulle byggstart för första etappen kunna ske 2013 och första inflyttning bedöms till 2015. Inflyttning för etapp två och tre planeras till 2018 och 2019. SEB kommer själva genom dotterbolaget att vara byggherrar och genomföra projektet.
Exploateringskontorets synpunkter och förslag

I Norra Djurgårdsstaden finns goda förutsättningar för näringslivet att växa. Här finns unika möjligheter att bygga en ny levande och hållbar stadsdel med arbetsplatser och bostäder i ett av Stockholms bästa lägen med närhet till city, natur och vatten. Kontoret anser det mycket positivt att Norra Djurgårdsstaden i och med denna etablering får ännu ett finansföretag som etablerar sig till området. Det är också positivt att det är en byggherre som själv kommer att nyttja lokalerna vilket gör att markanvisningen inte är lika konjunkturberoende. Även om omvandlingen redan har påbörjats i Värtahamnen kommer denna etablering att betyda mycket för fortsättningen mot vision 2030 och utvecklingen av området.
För att göra Värtahamnen ännu mer attraktivt anser kontoret att Värtabanans östra bangård ska avvecklas när järnvägstrafiken till Containerterminalen avvecklas och verksamheten flyttar till Norvik i Nynäshamn 2015/2016. Bangården bör istället nyttjas för ett nytt huvudstråk i form av en allé innehållande Spårväg City. Bangården utgör idag en barriär mellan Värtahamnen och Gärdet och övriga stadsdelar som är olycklig och som bör brytas upp med bra gång- och cykelförbindelser. En diskussion med Trafikverket som äger Värtabanans östra bangård är påbörjad.

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet
Internationell scen i Gasverket

Visionen

Framtidsvision av scenen i Gasklockan, framtagen i samarbete mellan Internationell scen i Gasverket och Nyrérens Arkitektkontor


En dag 2013...

Framtidsvision av Gasverkets scenkonstkluster, framtagen i samarbete mellan Internationell scen i Gasverket och Nyrérens Arkitektkontor


Gasklocka 2

Interiörbild av Gasklocka 2 idag.


Gasklocka 1

Interiörbild av Gasklocka 1 idag.


Solljus i Gasklocka 1

Interiörbild av Gasklocka 1 idag


Eftermiddag i Gasklocka 1

Interiörbild av Gasklocka 1 idag.


Exteriör, Gasklocka 2

Gasklocka 2 idag.


Scenen i Gasklockan

Den stora scenen, som planeras ligga i en av Gasklockorna kommer att ha en publik kapacitet på ca 900 - 1500 sittande eller 2500-3000 stående. Detta placerar scenen i ett segment som Stockholm saknar idag och ger möjlighet att arbeta brett med den svenska och internationella repertoaren. Performance, nycirkus och konstutställningar i större format kommer att kunna genomföras parallellt med föreställningar, konserter och dans.

Förutom en fast hemmascen för klustrets aktörer skapas en gästspelsscen för t.ex. Dramaten och Kungliga Operan. Festivaler, events, filminspelning och andra arrangemang kommer också att kunna ta plats. Repertoaren kommer därmed att bestå av idéer från många håll i det svenska kulturlandskapet och ledordet för att uppnå detta är flexibilitet. I både teknik, repertoararbete och organisation ska scenen anpassas för att ge publiken största möjliga utbyte.

Scenen ska kunna möta många typer av musik, konst och sceniska uttryck, tillgodose olika publiklösningar samt högt ställda tekniska krav.
Karta:
http://www.stockholm.se/-/Karta/?po...området&centerposition=6584002,1629971&zoom=4

Mer information:
http://www.gasverk.se/index.html
Ok, insteed of me posting all the pics of all the different areas of Norra Djurgårdsstaden again, so couldn't Boscorelli or someone repost the pics from the stockholm quick links thread so we could get a nice overwiev of Norra Djurådsstaden?

Just an idea.
I copied them! I'll fix them up better tomorrow and make them fit better in the new thread, perhaps some renders are to large? Try to present it better.
This is a nice project, one that will affect me quiet alot. However, I really hope they demolish the gray gasklocka. I can't inmagine anyone who would actually like living next to that thing.
I copied them! I'll fix them up better tomorrow and make them fit better in the new thread, perhaps some renders are to large? Try to present it better.


Thanks Bosco, You did a really great work! :cheers:

Now we have a nice overwiev!:)
1 - 20 of 276 Posts
Top