Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 309 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Resecentrum - Nya Staden

Nya Staden ska vara en blandstad. Bostäder, arbetsplatser och service ska mixas på kvartersnivå. Här ska finnas ett rikt kulturutbud, offentlig service och närhet till kollektivtrafik.
Nya Staden ska vara en trygg och levande stadsdel, dygnet runt.
En levande, befolkad, stadsdel uppnås genom att den på ett bra sätt kopplas ihop med sin omgivning. Nya Staden ska vara en naturlig förlängning av innerstaden med flera gator som förlängs från dagens innerstad och norrut. Nya Staden kommer att kopplas ihop med huvudvägnätet så att tillgängligheten till och från stadsdelen blir god. Alla delar av Nya Staden blir lättillgängliga eftersom järnvägen går på en bro. Arkitekturen i Nya Staden ska vara nyskapande, modern och uttrycksfull samtidigt som den anpassas
till Norrköpings karaktär.
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b...rabutangen_resecentrum/Sammanfattning-FOP.pdf

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/planerritningar/oversiktsplan/fop/sodrabutangen_resecentrum/
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Tram line to Navestad
(etapp Trumpetaregatan-Ringdansen)So I see they have these kind of suburbs too, well I really don't like these kind of suburbs but this one is cool, at least from above! ;

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b...-for-sparvag-ti/Spv3_planbeskrivning_utst.pdf

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av spårvägen från
Trumpetaregatan i Hageby till Långdansgatan i Navestad och att förbereda
för framtida utbyggnad av spårväg mot Ensjön och Brånnestad. Syfte är att
även pröva bebyggelsetillskott för handel och icke störande verksamheter på
ca 7 000 m2 BTA mitt för Ringdansens centrum.
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
This plan has gone legal and construction can begin

Kv Lyckan

It was on exhibition untill october 12 2009Syftet med planen är att möjliggöra byggande av kontor och bostäder inom kvarteret Lyckan. Under kvarteret föreslås underjordiska garage i två plan samt ett mindre i markplan. Ett lastfar till Linden föreslås under kvarteret
Lyckan och Olai Kyrkogatan för att komma ifrån varutrafiken till Lindens
köpcentrum via Hantverkargatan.
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b...mla-staden/detaljplan-for-kvarteret/index.xml

How the area used to look like before the demolition in the 1960s- and 1970s

http://www.nt.se/img/2008/9/25/4253295.pdf
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #14 ·

·
forumer #29
Joined
·
4,918 Posts
Once again the open blocks, maybe to promote walking thru there as a short cut? especially at night? I don't get the thought behind that phenomonon. "Sun!" as if that is the top priority for people moving to an urban location - higher even than it BEING an urban location.
the openings around the old building make sense to me, but the one on the southern edge of the block? humbug!

other than that, looks like something most of Sweden could learn a lot from.
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Kv Knäppingsborg
Old town

Extensions to existing buildings.Been through consultation between 17 december 2009 - 21 januari 2010.Location


The map shows the planned additions


1. "Trädet" The Tree
2. ”Tältet”, förlängning av årstiderna - The Tent
3. Glasbyggnad - Glass building
4. Glasad veranda, restaurang - Glass veranda, restaurant
5. ”Parispassagen” - The Paris passage

Trädet - The Tree

Tältet - The Tent


Glasbyggnad - Glass building


Glasad veranda, restaurang - Glass veranda, restaurant5. ”Parispassagen” - The Paris passageSyftet med detaljplaneändringen är att, efter begäran från fastighetsägaren, göra en ändring av gällande detaljplan för Kv Knäppingsborg för att möjliggöra tillbyggnader till befintliga byggnader.
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b...la-staden/tillagg-till-detaljplan-f/index.xml

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b...etaljplan-f/kv-knappingsb_planbeskrivning.pdf
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Torget

Torget
Nytt stadskvarter vid Strömmen i centrala Norrköping

Hur ritar man ett nytt bostadskvarter i ett offentligt parklandskap utan att privatisera?
Hur skapar men en byggnad med intensitet som blir en publik mötesplats?

Vårt byggnadsförslag för Norrköping utgår från att ge tillbaka till staden.
Att skapa en byggnad som interagerar med sin omgivning och är tydlig i ett större sammanhang.

Mötet med gaturummet och bottenplanets utåtriktade verksamhet spinner vidare på stenstadens logik. Mot parken böljar fasaden in och skapar en offentlig plats.

Fasadens textila uttryck omfattar hela byggnaden i en flytande rörelse inspirerad av Industrilandskapet.

Kvarterets taklandskap nyttjas som grönyta och rekreation för de boende.
http://www.ksark.se/projekt/torget/?kronologi&2010
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #18 ·

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Detaljplan för kvarteret Spinnhuset (Bostäder, kontor, hotell) inom Saltängen i Norrköpings kommun

It has recently been at the planning stage 7 january 2010 – 18 february 2010

Housing, offices, hotel

Flygbild över Industrilandskapet med kvarteren Kopparkypen och Backen med
förslag till ny bebyggelse och park mellan Kvarngatan och S:t Persgatan.


Diabas Arkitekter


Mats Fredriksson Arkitektkontor
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b.../saltangen/detaljplan-for-kvarteret/index.xml
 

·
Registered
Joined
·
138 Posts
Detaljplan för kvarteret Spinnhuset (Bostäder, kontor, hotell) inom Saltängen i Norrköpings kommun

It has recently been at the planning stage 7 january 2010 – 18 february 2010

Housing, offices, hotel

Flygbild över Industrilandskapet med kvarteren Kopparkypen och Backen med
förslag till ny bebyggelse och park mellan Kvarngatan och S:t Persgatan.


Diabas Arkitekter


Mats Fredriksson Arkitektkontor
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/b.../saltangen/detaljplan-for-kvarteret/index.xml
Yeah, why not?
 
1 - 20 of 309 Posts
Top