SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
8,739 Posts
^^ Poca informació veig que donen, i em pregunto, quina diferencia hi haurà entre la L97 i l'E98, més enllà de que el primer acaba a Castelldefels i el segon a Gavà? (Reducció de freqüències de l'L97 i suplencia d'aquesta amb l'M8 en part?)

No se, vull veure horaris, no només línies al mapa. A veure si tenim una nova S8...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top