SkyscraperCity Forum banner

Nova xarxa d'autobusos a l'àrea metropolitana de Barcelona

10767 Views 40 Replies 9 Participants Last post by  alexbn
Obro nou fil sobre la nova xarxa Exprés i Metrobus de l'AMB :)

L’AMB implantarà a la primavera el Bus Exprés i el Metrobus

L'AMB també crearà aquest 2018 dos nous serveis d'autobusos, en el marc de la Nova Xarxa de Bus Metropolità: el bus metropolità Exprés (AMB Exprés) i el servei AMB Metrobus. Aquestes dues xarxes tenen la vocació d'ampliar i millorar l'oferta de transport públic existent, oferint nous serveis més directes, ràpids i amb més freqüència i capacitat.

Pel que respecta a les línies metropolitanes AMB Exprés (E), el servei s'implantarà als municipis metropolitans més allunyats de Barcelona, per connectar la capital catalana. La primera línia serà la E95, que connectarà Castelldefels a Barcelona i es preveu la seva posada en marxa durant la primavera 2018. Més endavant es preveuen altres línies exprés que connectin amb Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, etc.

L'objectiu del bus AMB Exprés, que farà recorreguts més directes i amb poques parades, a diferència de la xarxa de bus convencional, és millorar la velocitat comercial i arribar més ràpid al punt de destí. "La seva creació no eliminarà les línies convencionals, serà un servei complementari, dins de l'oferta global de transport de l'AMB", assenyalen des de l'AMB.

D'altra banda, el nou servei AMB Metrobus, que s'implantarà a municipis que limiten amb Barcelona, es basa en línies metropolitanes d'alta freqüència, amb un interval de pas màxim de 10 minuts, que es pot assimilar més amb la freqüència del metro que no pas de bus interurbà. En aquests casos, també es contempla incloure, en determinats serveis, autobusos articulats de més capacitat. Aquest servei de Metrobus també es posarà en marxa durant la primavera, i la primera línia serà la M28, que farà la ruta Can Ruti, Badalona, Santa Coloma i Sant Andreu Comtal. La previsió és estendre aquests serveis d'alta freqüència als principals eixos de mobilitat de l'àrea metropolitana.
PDF informatiu: http://www3.amb.cat/repositori/CONSELL MOBILITAT/Presentació Nova Xarxa Bus Metropolità.pdf

Molt interessant el mapes. Al PDF teniu molta més informació:1 - 1 of 1 Posts
Per això Tusgsal ha comprat 23 articulats híbrids, suposo.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top