SkyscraperCity Forum banner

Nova xarxa d'autobusos a l'àrea metropolitana de Barcelona

10766 Views 40 Replies 9 Participants Last post by  alexbn
Obro nou fil sobre la nova xarxa Exprés i Metrobus de l'AMB :)

L’AMB implantarà a la primavera el Bus Exprés i el Metrobus

L'AMB també crearà aquest 2018 dos nous serveis d'autobusos, en el marc de la Nova Xarxa de Bus Metropolità: el bus metropolità Exprés (AMB Exprés) i el servei AMB Metrobus. Aquestes dues xarxes tenen la vocació d'ampliar i millorar l'oferta de transport públic existent, oferint nous serveis més directes, ràpids i amb més freqüència i capacitat.

Pel que respecta a les línies metropolitanes AMB Exprés (E), el servei s'implantarà als municipis metropolitans més allunyats de Barcelona, per connectar la capital catalana. La primera línia serà la E95, que connectarà Castelldefels a Barcelona i es preveu la seva posada en marxa durant la primavera 2018. Més endavant es preveuen altres línies exprés que connectin amb Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, etc.

L'objectiu del bus AMB Exprés, que farà recorreguts més directes i amb poques parades, a diferència de la xarxa de bus convencional, és millorar la velocitat comercial i arribar més ràpid al punt de destí. "La seva creació no eliminarà les línies convencionals, serà un servei complementari, dins de l'oferta global de transport de l'AMB", assenyalen des de l'AMB.

D'altra banda, el nou servei AMB Metrobus, que s'implantarà a municipis que limiten amb Barcelona, es basa en línies metropolitanes d'alta freqüència, amb un interval de pas màxim de 10 minuts, que es pot assimilar més amb la freqüència del metro que no pas de bus interurbà. En aquests casos, també es contempla incloure, en determinats serveis, autobusos articulats de més capacitat. Aquest servei de Metrobus també es posarà en marxa durant la primavera, i la primera línia serà la M28, que farà la ruta Can Ruti, Badalona, Santa Coloma i Sant Andreu Comtal. La previsió és estendre aquests serveis d'alta freqüència als principals eixos de mobilitat de l'àrea metropolitana.
PDF informatiu: http://www3.amb.cat/repositori/CONSELL MOBILITAT/Presentació Nova Xarxa Bus Metropolità.pdf

Molt interessant el mapes. Al PDF teniu molta més informació:1 - 4 of 4 Posts
Sí, i també BaixBus. De fet, aquest dijous pujant al Tibidabo vaig veure un autobús articulat Mercedes (amb la pintura original, de color gris) en proves per allà.
Per això Tusgsal ha comprat 23 articulats híbrids, suposo.
  • Like
Reactions: Vox
L'AMB presenta la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, que es vertebrarà amb els nous serveis "AMB Exprés" i "AMB Metrobús"

Aquesta nova xarxa metropolitana, que complementarà l'actual, estarà formada per 21 noves línies i comptarà amb 25 punts d'intercanvi L'organisme metropolità crearà 7 línies AMB Exprés, servei que prioritza els recorreguts més directes, i 14 línies AMB Metrobús, amb alta freqüència de pas L'AMB calcula que la demanda anual estimada d'aquestes línies pot arribar als 42 milions de viatges anuals, el 30% dels quals es preveu que siguin nous viatgers Aquest increment de l'oferta i de noves línies comportarà la creació d'uns 240 llocs de treball directes i tindrà un impacte notable en la millora de la qualitat de l'aire

Avui dimarts, 13 de març de 2018, l'AMB presenta la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, que es vertebrarà amb dos nous serveis d'autobusos: el servei de bus metropolità Exprés (AMB Exprés) i el servei AMB Metrobús. La presentació d'aquesta nova xarxa, que complementarà la xarxa convencional actual i facilitarà una connexió més directa i amb més freqüència amb el centre de la metròpolis i en els principals corredors metropolitans, va a càrrec del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

El desplegament d'aquesta nova xarxa, a través dels serveis AMB Exprés i AMB Metrobús, obeeix en part al gran creixement de demanda del transport públic de gestió indirecta i persegueix quatre grans objectius: millorar l'oferta de transport públic, donar resposta als corredors de mobilitat amb més demanda, crear línies més directes i amb més freqüència de pas i generar punts d'intercanvi per al transbordament, amb la creació d'una xarxa potent d'intercanviadors entre les diferents línies d'altes prestacions, la nova xarxa de bus de Barcelona i la resta de modes de mobilitat (metro, bicicleta, P+R, etc.).

AMB Exprés i AMB Metrobús: 21 línies i 25 punts d'intercanvi
Aquesta nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions estarà formada per 21 línies, 7 línies AMB Exprés i 14 línies AMB Metrobús, i comptarà amb 25 punts d'intercanvi distribuïts per la Metròpolis.

L'objectiu del servei AMB Exprés, que farà recorreguts més directes i amb poques parades, és augmentar la velocitat comercial i arribar més ràpid al punt de destinació. En total, l'AMB posarà en funcionament 7 línies d'AMB Exprés.

El nou servei AMB Metrobús es basarà en línies metropolitanes d'alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts, i per tant similars als del metro. Aquesta xarxa recorrerà els principals corredors metropolitans, que actualment ja suporten un volum molt elevats de viatgers en transport públic, causant sovint problemes de congestió, puntualitat i pèrdua de qualitat. És per això que algunes d'aquestes línies, a més, disposaran d'autobusos articulats que ofereixen un 30% més de capacitat. En total, es preveu posar en funcionament un total de 14 línies de Metrobús: 4 a l'àrea del Baix Llobregat i 10 línies a l'àrea del Besòs.

Increment de la demanda i de llocs de treball
Segons els càlculs de l'AMB, la demanda anual estimada de les línies d'AMB Exprés i d'AMB Metrobús pot arribar als 42 milions d'usuaris anuals, un cop la xarxa estigui totalment desplegada. Segons les previsions de l'organisme metropolità, el 30% d'aquests viatges els faran nous viatgers. És a dir, l'AMB calcula que amb la implantació d'aquests dos nous serveis es pot aconseguir un increment de demanda de més de 12 milions d'usuaris anuals.

L'increment de l'oferta que impliquen les noves línies comportarà la creació d'uns 240 llocs de treball directes.

230 autobusos i reducció de les emissions per millorar la qualitat de l'aire
Per desplegar la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions i atendre les necessitats de demanda dels dos nous serveis, l'AMB disposarà d'una flota de 230 vehicles, dels quals el 25% seran articulats. Una part d'aquest vehicles procedirà de l'actual flota de l'AMB i, la resta, prop d'un centenar, seran vehicles nous. Aquests darrers seran de baixes emissions: híbrids o elèctrics.

Des de l'AMB s'ha calculat que, si tots els nous usuaris estimats d'aquesta nova xarxa
fessin els mateixos desplaçaments i itineraris amb el seu vehicle privat, es generarien un total de 10.500 tones de CO2, 1,1 tones de PM10 i 33,1 tones de NOx.

Més transport públic per lluitar contra la contaminació atmosfèrica
Aquesta nova aposta de l'AMB, que suposarà un salt quantitatiu i qualitatiu per al bus metropolità, suposa una nova alternativa i un nou increment de serveis per facilitar a la ciutadania el canvi d'hàbits, i apostar per una mobilitat més sostenible i menys contaminant. La millora del transport públic metropolità és imprescindible per reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire.

PDF: http://www.amb.cat/documents/11696/...obús.pdf/dbf56ac6-8073-4e86-a2c1-3efbf113b3a5
^^
Tant de bo. Els veïns del barri de Sanfeliu estem farts de la merda de freqüències que tenim cap al centre de l'Hospitalet a totes hores, tant en laborable com en festiu.

Un dijous qualsevol a les 17h de la tarda...

1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top