SkyscraperCity banner

22801 - 22817 of 22817 Posts

·
...
Joined
·
5,126 Posts
Nowe dane o populacji. Region sadecki mocno idzie na pozycje za Krakowskim w malopolsce. Przyrost naturalny calkiem dobry, jednaj saldo migracji ujemne, co nie zmienia faktu ze calosciowo na plusie. Mozna byc optymista -inwestycje w takim regionie musza rosnac w kolejnych latach- bo jest dla kogo budowc. I to w zasadzie widzac w terenie.

 

·
Registered
Joined
·
288 Posts
Mam nadzieję, że MZD ma w planach rondo na Kamionkę. Jak zrobią w cegielni cokolwiek w zasadzie to w lewo nie skręci od 6 do 18.
 

·
...
Joined
·
5,126 Posts
Nowy Sącz: tak wygląda nowy plac zabaw wodnych. Inwestycja z opóźnieniem

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu kończy się budowa Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych, z którego w dużej mierze będą korzystali najmłodsi mieszkańcy miasta. Inwestycja powinna być gotowa za dwa tygodnie.


 

·
Registered
Joined
·
272 Posts
Parę strzałów niestety z dalsza.
Ul. Lwowska, blok mieszkalny pomału nabiera ostatecznego wygladu
InShot_20200525_161758811.jpg
InShot_20200525_162137718.jpg
Ul. Emili Plater, budowa bloku mieszkalnego lub apartamentowca.
InShot_20200525_162254373.jpg
Ul. Łukasinskiego, pawilon handlowo mieszkalny.
InShot_20200525_163608909.jpg
MPEC, mocno inwestują w rozbudowę.
 

·
...
Joined
·
5,126 Posts
Korzenna: radni podjęli najważniejszą uchwałę w dziejach gminy
Podjętą wczoraj jednogłośnie uchwałą całkowicie zmieniono oblicze gminy. Zapadła najważniejsza w dziejach Korzennej decyzja. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wojnarowej. Grunt ma być przeznaczony pod planowaną budowę jednostki wojskowej, która już niebawem pojawi się na Sądecczyźnie.

 

·
...
Joined
·
5,126 Posts
Będzie batalion Podhalańczyków w Małopolsce. Nowe koszary


W Wojnarowej powstaną koszary dla niemal 800 żołnierzy. Nowoczesny kompleks będzie miejscem stacjonowania 4. batalionu piechoty górskiej oraz pracy dla mieszkańców Sądecczyzny - podała TVP Kraków.


batalion wejdzie w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Nowa jednostka według zapewnień resortu obrony narodowej ma być wyposażona w Rosomaki. Przypuszczalnie, to m.in. z myślą o niej, Inspektorat Uzbrojenia prowadzi obecnie postępowanie na dostawę kilku modułów moździerzy Rak na podwoziu kołowym, z planami dostaw dla jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi 21. BSP.

Koszary w Wojnarowej, z naszego założenia będą samowystarczalne. Planujemy infrastrukturę szkoleniową typu strzelnice kontenerowe, symulatory „Śnieżnik”, hale sportowe. Tak aby jednostka funkcjonowała samodzielnie

 

·
...
Joined
·
5,126 Posts
Na powrocie wojska zyska cała SądeczyznaWarto dodać, że na lokalizacji jednostki w gminie Korzenna zyska cały region. - Nowy Sącz ma tradycje piechoty górskiej, więc można powiedzieć, że wojsko wróci do siebie - powiedział dla "Polski Zbrojnej" gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich to duży związek taktyczny. Podległe jej jednostki znajdują się w garnizonach w Rzeszowie, Kłodzku, Jarosławiu i Przemyślu. Potrzeba nam jednak jeszcze jednego pododdziału. To będzie typowa lekka jednostka piechoty - poinformował dowódca generalny.
Najpierw w Nowym Sączu powstanie dowództwo i sztab jednostki. Potem tworzone będą kompanie i pododdziały logistyczne. Podstawowym sprzętem podhalańczyków będą kołowe transportery opancerzone Rosomak z wieżą zintegrowaną z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków Spik.
Formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej zostanie zakończone w 2026 roku. Nawiązuje ona do tradycji 18. Dywizji Piechoty, która po Bitwie Warszawskiej, w czasie zwycięskiej wojny z bolszewikami, nazwana została Żelazną Dywizją. Docelowo składać się będzie z trzech brygad: 1. Brygady Pancernej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz nowej brygady, która zostanie wkrótce utworzona i której dowództwo umieszczone zostanie w Lublinie.

 

·
Registered
Joined
·
272 Posts
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo - magazynowego (...)

KR.ZUZ.3.4210.225.2020.JD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.03.2020 r., Spółki OPOLTRANS Sp. z o.o., ul. Norweska 13, 45-920 Opole, działającego przez pełnomocnika Pana A[ANONIMIZACJA], uzupełniony przy piśmie z dnia 29.04.2020 r. (data wpływu: 04.05.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 66/16 oraz 66/18 w m. Nowy Sącz, obejmującej:

likwidację fragmentów 12 sączków oraz wymiana i reprofilacja 2 sączków: S6 i S7,

- wykonanie zbieracza – sączka drenarskiego oraz 5 sączków łączących zbieracz główny z sączkami istniejącymi,

wykonanie wylotu wód drenarskich do potoku „Bez Nazwy” w km 0+283, na działce 66/5, w m. Nowy Sącz,

wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do potoku „Bez Nazwy” w km 0+257, na działce 66/5, w m. Nowy Sącz,

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku, do potoku „Bez Nazwy” w km 0+257,

w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo - magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., gazową, hydrantową, elektryczną, wentylację mechaniczną wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kan. sanitarnej, kan. deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, gazową, zasilania energetycznego (WLZ), zbiornik na wodę do celów p.poż., mur oporowy oraz plac utwardzony z miejscami parkingowymi”.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Justyna Durałek, tel.18 441 3789, wew. 31 e-mail: [email protected]

Otrzymują:

Pan A[ANONIMIZACJA] pełnomocnik: OPOLTRANS Sp. z o.o. ul. Norweska 13, 45-920 Opole

PGW WP RZGW Kraków ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14

Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP

ZUZ a/aAutor: Justyna Durałek Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-05-29 15:50:2


"Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - Zagospodarowanie przestrzenne" Zagospodarowanie przestrzenneObwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.

WAU.RU.6730.239.2019.JK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 r. znak: WAU.RU.6730.239.2019.JK ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro) (od 1 czerwca ul. Zielona 55, II piętro, pokój 211), od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 627, pocztą elektroniczną e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz (od 1 czerwca ul. Zielona 55),

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

"Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta - Zagospodarowanie przestrzenne" Zagospodarowanie przestrzenne
 
22801 - 22817 of 22817 Posts
Top