SkyscraperCity Forum banner

Głosy

1 - 9 of 9 Posts

·
Mam bez liku...
Joined
·
7,856 Posts
Sam czasami praktykuję zdjęcia minimalistyczne, ale powyższe jest dla mnie mało interesujące. Co z tego, że motyw może byłby interesujący, ale przy narzuconym świetle nie daje się nic wyciągnąć. Ja bym odpuścił sobie to ujęcie i szukał innego. :)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top