SkyscraperCity Forum banner

Okna

1089 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  eSop
Sorry za banalny tytuł, ale nie potrafiłem wymyślić lepszego :)

Ewentualnie mógłby być jeszcze 'Windows' :lol:
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
Lewa i górna strona kadru jakoś tak się "nie zakańcza" ale i tak 7/10.
Kadr wymaga kilku poprawek. Przy innym świetle cienie mogłyby być inne i fota dużo ciekawsza.

7/10
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top