SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
2,744 Posts
Newcastle ben ik een paar maanden terug nog geweest,je hebt het gauw gezien daar is mijn mening.
York schijnt heel leuk te zijn dus daar ga ik dit jaar nog naar toe dat zijn leuke weekend-uitjes en niet al te duur ook.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top