SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,669 Posts
Ingevuld. Ik denk dat extra reddingsmiddelen voor brand in hoogbouw in Nederland niet echt een issue is. Ik kan me ook de laatste keer niet heugen dat er in dit land mensen zijn verbrand omdat ze te hoog woonden en de bestaande voorzieningen niet voldeden. Wat dat aangaat is die hele hoop aan regels in dit land ook wel ergens goed voor.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top