SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bike It!
Joined
·
25,913 Posts
^^ Een project waar ik heel erg naar uitkijk!

Plaatjes van september jl.

OMD 2010. Speech van de Oostendse schepen van Cultuur. Bovenaan de trappen ook nog minister Joke Schauwvliege die de restauratiesubsidies komt toezeggen.

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top