SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Merendando Galletas
Joined
·
6,803 Posts
Puf, per a mi impossible.

Al meu ordinador ja li costa obrir la imatge, per a anar editant-la...
 

· Merendando Galletas
Joined
·
6,803 Posts
Puf...

Quan vorem tot aixó construït?

Va aser un altre canvi brutal en la ciutat durant els propers 15 anys...
 

· Merendando Galletas
Joined
·
6,803 Posts
Ostres, que guapo, tinc un barri!

Bueno, jo Sant no soc, però sí Pau :)

Vaig a baixar-me la foto i me la penje en la meua habitació.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top