SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· facebook.com/spasisofia
Joined
·
3,890 Posts
Как си мечтая догодина вече да си имаме отворена тема за Дунав мост 3 и да следим провеждането на търговете за изграждането му и самото му строителство :) Но, ще поживеем, ще видим.

Иначе Оряхово за мен е тъмна Индия. Може ли да ме просветлите какви по-известни местности, забележителности и находки има в района?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top