SkyscraperCity Forum banner

[Oryahovo|Оряхово] Construction, Projects & Updates [2012-2023]

56637 Views 84 Replies 18 Participants Last post by  kraxx


Оряхово е град в Северозападна България, разположен по поречието на р.Дунав.
Намира се на 70 км от Враца, на 180 км от София и на 80 км от Крайова, Румъния
Община Оряхово е част от район с важно геостратегическо положение, което определя голямата и роля в развитието на област Враца и страната, за трансгранично европейско сътрудничество. Тази значимост се подсилва от наличието на гранично контролно пропускателен пункт и ферибот.

Oryahovo is situated in northwestern Bulgaria on Danube river valley.
The town is located 70 km away from Vratsa, 180 km from Sofia and 80 km from Craiova, Romania
The municipality is a part of a region with important geostrategic location, which defines its major role in the development of Vratsa province and of the country, and for transborder European cooperation. This importance is strengthened by the presence of border check point and Ferry.


Map|Карта:


Links|Връзки:
Municipality of Oryahovo | Община Оряхово: http://www.oriahovo.bg/
Ferryboat Complex | Ферибот Оряхово: http://ferryboat.bg
See less See more
2
1 - 2 of 85 Posts
Поръчка за проектиране и СМР на улици обяви община Оряхово

Улиците са „Аспарух“, “Любен Каравелов“ и „Филип Тотьо“.

Предвижда се проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи на: ул. „Аспарух” от. 326 до от. 332, ул. „Любен Каравелов” от. 330 до от. 281 и ул. „Филип Тотьо” от. 333 до от. 270. Улиците се нуждаят от незабавен ремонт за възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на пътното платно.

Предвижда изготвяне на работен проект, геодезическо заснемане и изпълнение на СМР, като СМР-то включва: фрезоване на стара асфалтова настилка; почистване на пътното платно след фрезоване; превоз на строителни отпадъци на 3 км; направа на първи битумен разлив; доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за долен пласт с дебелина 4 см; направа на втори битумен разлив; доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина 4 см; демонтаж на стари и направа на нови бетонови бордюри пътни; разваляне на съществуващи бетонови тротоарни плочи; доставка и полагане на трошен камък за основа на нов тротоар; доставка и полагане ръчно на плътен асфалтобетон за тротоар с дебелина 5-7см; почистване на съществуващ закрит канал и възстановяване бетонови капаци; ревизия на съществуващите дъждоотоци и подмяна на ревизионни решетки; повдигане на уличните ревизионни решетки и дъждоотоци.

Всички подробности - тук.
http://www.citybuild.bg/news/porychka-proektirane-ulitzi/31168
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Над 1 милион лева за спорт и инфраструктура в община Оряхово

Община Оряхово е сред общините, които получават допълнително средства за подобряване на инфраструктурата си. 1 500 000 лв отпусна правителството, които ще бъдат изразходвани за спорт и за подобряване на уличната мрежа - каза кметът Росен Добрев:

"От няколко години успяхме да развием един от най-националните български спортове борбата и в момента в Оряхово са две от най-изявените деца в този спорт. Почти половин милион лева ще отидат за възстановяване на спортната зала, която е в лошо състояние. А другият около милион ще бъде похарчен за подобряване на пътната инфраструктура в населените места."
https://bnr.bg/vidin/post/101210935...-izrazhodvani-1-500-000-lv-v-obshtina-orahovo
See less See more
1 - 2 of 85 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top