SkyscraperCity Forum banner

[Oryahovo|Оряхово] Construction, Projects & Updates [2012-2023]

56626 Views 84 Replies 18 Participants Last post by  kraxx


Оряхово е град в Северозападна България, разположен по поречието на р.Дунав.
Намира се на 70 км от Враца, на 180 км от София и на 80 км от Крайова, Румъния
Община Оряхово е част от район с важно геостратегическо положение, което определя голямата и роля в развитието на област Враца и страната, за трансгранично европейско сътрудничество. Тази значимост се подсилва от наличието на гранично контролно пропускателен пункт и ферибот.

Oryahovo is situated in northwestern Bulgaria on Danube river valley.
The town is located 70 km away from Vratsa, 180 km from Sofia and 80 km from Craiova, Romania
The municipality is a part of a region with important geostrategic location, which defines its major role in the development of Vratsa province and of the country, and for transborder European cooperation. This importance is strengthened by the presence of border check point and Ferry.


Map|Карта:


Links|Връзки:
Municipality of Oryahovo | Община Оряхово: http://www.oriahovo.bg/
Ferryboat Complex | Ферибот Оряхово: http://ferryboat.bg
See less See more
2
1 - 1 of 85 Posts
Избран е строителен надзор за ремонта на път в Община Оряхово

Община Оряхово сключи договор с фирма "НИЕНА" ЕООД за изпълнение на строителен надзор при рехабалитацията на път VRC 1129 "Селановци-Галово" в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци".
Стойността на поръчката е 59 500 лв., а срокът за изпълнението й е 27 ноември.

Тук има нещо объркано. Поръчката е от 18 декември, а срока за изпълнение 27 ноември. Да не би да е другата година или нещо със задна дата правят?
See less See more
1 - 1 of 85 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top