SkyscraperCity Forum banner

OURENSE | Museo Arqueolóxico

1666 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  trestres
A historia do Museo interminable
O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense abriu as súas portas despois de dez anos para celebrar o Día dos Museos e ofrecerlles ós ourensáns a posibilidade de coñecer de primeira man o estado dunhas obras sen fin

http://www.laregion.es/noticia/210236/historia/museo/interminable/
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top