SkyscraperCity Forum banner

... czy wczesny wieczór?

Późne popołudnie

1092 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  jacca
1 - 4 of 4 Posts
Jeśli konstrukcja u góry to Centrum Pompidou - to to chyba nie jest Szczecin :)
Esencja tematu
"Szczecin południa" :D
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top