SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
1,526 Posts
12 ברוקרים מאותה חברת השקעות רכשו 12 דירות בפרויקט אביב שבפארק צמרת

האם כדאי להשקיע בנדל"ן?
12 ברוקרים מאותה חברת השקעות, סבורים כנראה שהתשובה היא כן. השניים עשר, רובם רווקים בגילאי 40 מינוס, רכשו בימי החג 12 דירות בפרויקט אביב בפארק צמרת בתל אביב, במחיר ממוצע של 2.6 מיליון שקל האחת (כ-650 אלף דולר).
כל הדירות שנרכשו הן בנות שלושה חדרים בגודל 145 מ"ר, ורובן ממוקמות בצדו הדרומי של המגדל, בין הקומות השלישית וה-11, מתוך 30 הקומות שיהיו בו.
סמנכ"ל השיווק של חברת אביב, ארז שקד, אמר בעקבות העסקה: "מדובר בקבוצה של חברים שהם בעצם מיליונרים צעירים, בני פחות מ-40, המועסקים בתפקידים פיננסים בכירים בשוק ההון, שהביאו אחד את השני לפרויקט. למרות גילם הצעיר הם מגלגלים הון ראשוני גבוה עקב מימוש אופציות ובנוסף, הם בעלי יכולת גבוהה להחזיר הלוואות".
עוד נמסר מהחברה, כי אף שחברי הקבוצה הביאו אחד את השני לפרויקט, הם עמדו על כך שהדירות שלהם לא יהיו צמודות, אלא ימוקמו בקומות שונות בבניין.

עד כה נמכרו כ-76 דירות בפרויקט. כל יחידות הדיור ב-22 הקומות הראשונות כבר נמכרו.​
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top