SkyscraperCity Forum banner

[Paryż] Przebudowa - Hausmann

2830 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  AMS guy
Witajcie,

Poszukuję informacji o przebudowie Paryża przez Hausmanna - jakimi zasadami się kierował w przebudowie itp. Coś więcej niż w wikipedii - może znacie jakąś książkę, w której jest to dość szczegółowo opisane, jakieś mapy, plany?

Z góry dzięki,
Marcin
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top