SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Zawsze pod wiatr
Joined
·
863 Posts
Z tym to chyba do PG, a jak nie, to przynajmniej do połączenia z innym. Każda wioska nie musi mieć swojego wątku.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top