SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Rough'n'tough
Joined
·
12,990 Posts
Точно така трябва да се представя самата България пред света - като продукт на православно-славянската култура, в който обаче може да се види най-доброто от тракийското наследство.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top