SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
lol
Joined
·
2,839 Posts
Искам да отбележа само,че това сивото е макет, който иска да види оригинала, той и в Кърджалийския музей, който е един от най-добрите български музей според мен, уникален е, трябва да го посетите :)

Снимките са много хубави браво:cheers:
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top