SkyscraperCity Forum banner

Perspektywa

1138 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Polexedit
Do kosza :)
1 - 4 of 4 Posts
Nie no co to za rozmiar?
A co z ankietą? :)

Polex, przyznaj się. Dodałeś to zdjęcie tylko dla podwyższenia frekwencji? Bo spodziewałem się czegoś o wiele lepszego po Tobie. :)
Zorientowałem się przed wysłaniem (podczas podglądu), że nie zmniejszyłem rozmiaru, więc to zrobiłem, a zonc niczym błyskawica już to skomentował i ... w tym zawirowaniu ankieta ... wypadła :(

Fakt, pomyślałem również o frekwencji. Tym bardziej, że planuję dodać jeszcze jedną ("kontrowersyjną" ;) ) fotkę.
Tym niemniej - dzięki za wiarę we mnie :)

A jakiegoś miłego moda proszę o wywalenie tego wątku.

Sorry :)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top