SkyscraperCity Forum banner

Petrer :: Renovació del casc històric

1643 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  el casanovas
4
Hey, no sòc conegut per ací, pero bó, he entrat a vore unes coses, m'ha picat la curiositat, i he pensat que era bona idea publicar unes fotos de Petrer, el poble on visc, i on s'estan duent a terme una sèrie d'actuacions per embellir el casc històric, prou deteriorat, i en moltes ocasions, lleig.

He cregut convenient començar per la peça principal d'aquesta renovació:

el Castell-Fortalesa

http://www.petreraldia.com/wp-content/uploads/2009/05/castillo-petrer-03optimizad.jpg

panoràmica del poble i l'explanada del castell

http://www.petreraldia.com/wp-content/uploads/2009/05/ayto-petrer-castillo-optimi.jpg

panoràmica des de l'autovia A-31 de nit

http://www.petreraldia.com/wp-content/uploads/2009/05/foto-petrer.jpg

Fotos d'Emmanuel Ramírez per www.petreraldia.com

i una vista des de l'esglèsia de Sant BartoloméDe moment això és tot, tres fotos a mode d'introducció, i en estos dies a vore si puc posar algunes coses més sobre el poble en general, les festes, el territori i vos comente les actuacions que estan fent i tal.

Salut!

PD: i per què no es veuen les fotos?
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Per cert, tens fotos del pont de la Carme Pinós?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top