SkyscraperCity Forum banner

[Piła] Strona o urbanistyce i architekturze

1877 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  zonc
Znalazłem ciekawą stronę poruszającą zagadnienia architektoniczne, urbanistyczne, przestrzenne i inwestycyjne w Pile. czyli takie Skyscrapercity w skali baaaardzo lokalnej ;)

Oto link:
www.miastowirtualne.pila.pl

Miłej lektury. :)
1 - 2 of 2 Posts
ehhh strona moze i fajne wiesci ma... ale kijowa ;\ te fotki
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top