SkyscraperCity Forum banner

vote at 10!

pi r kwadrat?

1705 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  krzewi
1 - 6 of 6 Posts
Niestety tym razem zostawiam 7. Szkoda uciętej góry, a technicznie też bez szaleństwa.
Niestety tym razem zostawiam 7. Szkoda uciętej góry, a technicznie też bez szaleństwa.
technicznie to bardzo słabo
fotka robiona kika lat temu kompaktem na ISO 400
no i jest strasznie zaszumiona

ale tragedii nie ma :)
See less See more
technicznie to bardzo słabo.......no i jest strasznie zaszumiona
wiesz, nie chciałem być aż tak dosadny ;)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top