SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 9 of 9 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zdjęcie obrabiane przez Zonca...Dzięki


 

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #4 ·
^^Nistety nie...to chyba wina tego że mam jeszcze inny program do zdjęć albo moja nakładka z VISTY...
 

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #9 ·
^^ Senk ju
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top