Skyscraper City Forum banner

Masz wybór:

1 - 9 of 9 Posts

·
Banned
Joined
·
4,072 Posts
Zgadzam się w 50% z Tobą, Awiku, ale wyobraź lobie, że tymi furami przyjechali jacyś przestępcy załatwiać w tych magazynach swoje szemrane interesy.
Ta, wmienic opony u wulkanizatora;)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top