SkyscraperCity Forum banner

Ocena

PKiN salonowy

1103 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  krzewi


Odbicie w elewacji pawilonu meblowego Emilia
1 - 8 of 8 Posts
Już jest :)
Całkiem fajne :) Szkoda, że przyciąłeś górę.
Tak, to mój pierwszy raz... ;-)
Zawsze mam problem z rozmiarami zdjęć, nie wiem, jakie najlepiej zamieszczać, a bardzo dużych jakoś nie lubię.
Takie jak teraz podmieniłeś jest ok ;)

Na przyszłość pamiętaj, że konkursy kończą się w poniedziałki. Na szczęście zebrałeś odpowiednią ilość głosów (10).

W takim razie witam i zapraszam na stałe.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top