SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 89 Posts

·
Moderator
Joined
·
43,503 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
El Consell d’Administració de l’ATM aprova inicialment el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020

• El nou PDI 2011-2020 contempla posar en servei 103 km de nova xarxa ferroviària i 92 noves estacions

• Comportarà un augment del 8,4% en la participació modal del transport públic en els desplaçaments a la regió metropolitana de Barcelona

• Suposarà una reducció superior al 12% en el consum d’energia i en l’emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, reunit avui dia 13 de juliol de 2012, ha aprovat inicialment el Pla Director d’Infraestructures per al període 2011-2020. Amb aquesta aprovació s’obre un termini fins finals d’octubre de 2012 per a la recollida de suggeriments de les institucions i tots els ciutadans en general en relació amb aquesta figura de planejament.

Els Estatuts de l’ATM encomanen a aquest consorci públic (integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà) la planificació d’infraestructures de transport públic col·lectiu i la programació d’aquelles que s’hagin d’executar en l’horitzó temporal de deu anys a la regió metropolitana de Barcelona. El PDI abasta les xarxes de transport públic de titularitat de les administracions consorciades de l’ATM i també realitza propostes sobre la xarxa ferroviària de titularitat estatal.

L’antecedent d’aquest pla, el PDI 2001-2010, va ser aprovat inicialment pel Consell d’Administració de l’ATM l’abril de 2002 i de forma definitiva pel Govern de la Generalitat de Catalunya el juny de 2002. Les tasques de realització del nou PDI 2011-2020 s’inicien a l’abril de 2011, quan el Consell d’Administració n’encarrega als serveis tècnics de l’ATM la seva elaboració. El mandat del Consell d’Administració estableix que el nou PDI ha d’ajustar-se a la capacitat inversora de les administracions públiques durant el període de referència i que les actuacions proposades s’han de jerarquitzar segons criteris objectius de rendibilitat socioeconòmica i ambiental aplicats a estimacions robustes de la demanda potencial i servida amb supòsits realistes quant als costos d’explotació i construcció.

El nou PDI preveu la finalització d’actuacions en marxa en matèria d’infraestructura ja previstes en el PDI 2001-2010, concretament diverses inversions amb important rendibilitat socioeconòmica i ambiental; i redactar els nous projectes constructius que els sistema de transport públic necessitarà a llarg termini a l’àmbit de la RMB.

El PDI preveu una revisió del Pla a mitja vida (2015-2016), on les actuacions proposades com a projecte podran ser reconsiderades com a infraestructures a executar durant el decenni de referència.

El PDI 2011-2020 comprèn cinc programes d’actuació:

- AX: ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia
- XE: desplegament de la xarxa ferroviària estatal
- IN: intercanviadors
- TPC: infraestructures de transport públic per carretera
- MM: modernització i millora de les xarxes ferroviàries existents

Programa AX (ampliació de xarxa)

El programa d’ampliació de xarxa ferroviària del PDI inclou les actuacions de perllongament que es proposen a les xarxes ferroviàries de Metro (TMB) i d’FGC i un subprograma per a la xarxa de tramvies. Aquest programa contempla actuacions que suposen l’execució de 66,6 km i 72 noves estacions abans de 2020.

Les ampliacions de xarxa es plantegen per donar cobertura amb un mode d’alta capacitat a aquelles zones d’alta densitat de mobilitat (generació i atracció de viatges) que no disposen actualment d’un servei ràpid i eficient per a la realització dels desplaçaments metropolitans.

L’altre gran objectiu del programa és l’increment de la connectivitat de les diferents xarxes ferroviàries de forma que es minimitzi el temps d’intercanvi entre les estacions.

- Metro

La construcció de la línia L9 és l’actuació més important del PDI, com ja ho va ser del PDI 2001-2010. Els seus principals objectius són la cobertura de territori d’alta densitat de mobilitat que es desenvolupa en la part alta del Barcelonès, així com l’increment de l’efecte xarxa, amb un total de 20 nous intercanviadors (la nova línia L9 té transbordament amb totes les línies de TMB, FGC, Rodalies i Tramvia, almenys una vegada). La conjunció d’aquests dos factors implica la captació d’un flux de demanda important. També s’inclouen, com a actuacions per executar durant el període 2011-2020, el perllongament de la línia L4 a Sagrera Meridiana, i els perllongaments de la línia L3 pels seus dos extrems, fins a Trinitat Vella i Esplugues, respectivament.

La resta d’actuacions del PDI es proposen com a projectes la redacció dels quals haurà d’estar disponible abans de 2020.

- FGC

La principal actuació d’FGC contemplada en el PDI és el perllongament de la línia Llobregat-Anoia al centre de la ciutat unint l’estació de Pl. Espanya amb l’estació de Gràcia (línia L8). Aquesta actuació suposa un increment important de la cobertura territorial de l’Esquerra de l’Eixample, una major connectivitat del barri de Gràcia i un increment de l’accessibilitat dels usuaris actuals d’FGC.

Altres actuacions no menys importants d’FGC a l’àmbit metropolità són els perllongaments a Terrassa i Sabadell, que suposen un increment important de la cobertura territorial i una disminució del temps de viatge. També cal fer esment del projecte del futur nou llaç ferroviari d’Horta.

Dins de la segona corona metropolitana, cal destacar també l’inici de la construcció del ramal i nova estació de Can Amat (inclosa en el programa IN).

La resta de les actuacions es proposen com a projectes a redactar.

- Tramvia

La penetració al centre de Barcelona i unió del Trambaix i el Trambesòs es configura com la proposta tramviària més destacada del PDI 2011-2020.

També s’inclou en aquest subprograma la connexió dels traçats tramviaris per la Carretera Reial i la Carretera de Collblanc a través del carrer de Laureà Miró (Esplugues de Llobregat) a fi d’escorçar la longitud de recorregut de la línia T3.

D’altra banda, es contempla el futur perllongament de la línia T3 fins al centre de Sant Feliu de Llobregat per sobre de la cobertura de la xarxa de Rodalies un cop aquesta hagi estat executada, així com altres actuacions que estaran projectades pel 2020.

Programa XE (desplegament de la xarxa ferroviària estatal)

El programa de la xarxa ferroviària estatal preveu la posada en servei, pel 2020, de 36,4 km de nous traçats i un conjunt de 20 noves estacions.

El programa incorpora principalment inversions compromeses per l’Estat en el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015 així en diversos convenis signats amb les administracions públiques.

Pel que fa a noves línies, es contemplen dues actuacions principals. La més immediata -atés que es tracta d’una obra ja adjudicada- és la nova penetració de Rodalies a l’Aeroport (terminals T1 i T2). La segona és el tram Castelldefels-Cornellà-Zona Universitària, que es perllongarà en el futur cap al centre de Barcelona mitjançant un tercer túnel passant.

La duplicació de trams de vies úniques permeten un increment important de la freqüència de pas i en conseqüència, de la capacitat de transport. En aquest sentit, cal esmentar la previsió de duplicació dels trams Arenys de Mar-Blanes i Montcada-Vic.

Altres actuacions infraestructurals també importants són la construcció del nou túnel de Montcada, que permetrà un estalvi important de temps per als usuaris de la R4 Nord (Sabadell, Terrassa i Manresa) que viatgen al Barcelonès, i pels nous traçats ferroviaris a l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac.

El programa també inclou la construcció de noves estacions en àmbits territorials on s’han consolidat nous assentaments residencials amb densitat poblacional.

La nova línia orbital ferroviària Mataró-Granollers-Sabadell-Terrassa-Martorell-Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú es contempla com a una actuació el projecte constructiu de la qual haurà d’estar disponible abans de 2020.

Programa IN (intercanviadors)

El programa d’intercanviadors té per objectiu incrementar la connectivitat dels diferents modes de transport públic i privat.

Una actuació singular d’aquest programa és la millora de l’intercanviador Pl. Catalunya -Passeig de Gràcia que integra les línies de Metro (L1, L2, L3 i L4), Metro del Vallès, serveis R1, R2, R3 i R4 de Rodalies i diverses línies de bus.

Altres intercanviadors que abasten diferents xarxes ferroviàries són els d’Ernest Lluch (L5 i Trambaix) i Ribera Salines (FGC i Trambaix).

A la xarxa de Rodalies, es prveu un grup d’actuacions per la potenciació i millora de diversos intercanviadors, com ara Torrassa, Martorell i els intercanviadors de la línia R8.

Les propostes de nous aparcaments d’intercanvi d’FGC i Rodalies amb el vehicle privat també figuren incloses en aquest programa. El PDI considera que són peces clau en la gestió de la mobilitat metropolitana.

Programa TPC (infraestructures de transport públic per carretera)

El programa d’infraestructures de transport públic per carretera (TPC) del PDI inclou les següents actuacions:

- Estacions d’autobusos vinculades a intercanviadors: Diagonal Oest, Sants Estació i La Sagrera.
- Plataformes reservades: C-245 (Cornellà - Sant Boi - Castelldefels), Eix de Caldes i marge esquerre del Besòs.
- Carrils bus-VAO: C-58 i B-23.
- Carrils bus i augment de capacitat del TPC a diverses vies interurbanes.
- Centres operatius de gestió d’autobusos al Baix Llobregat i al Barcelonès Nord.
- Aparcaments de dissuasió lligats a estacions i parades d’autobusos importants.

Programa MM (modernització i millora de les xarxes existents)

quest programa del PDI 2011-2020 inclou quatre grans tipus d’intervencions a les xarxes
ferroviàries metropolitanes de Metro, FGC i Rodalies:

a) Actuacions de millora en infraestructura i estacions: consisteixen en la rehabilitació, millora i ampliació de les infraestructures de via, estacions i edificacions. S’inclouen en aquest apartat les adaptacions pendents d’estacions a Persones de Mobilitat Reduïda (PMRs).

b) Actuacions en sistemes i instal·lacions: energia, instal·lacions electromecàniques, renovació integral de via, seguretat i control de la circulació de trens, comunicacions, validació i venda, telemanteniment de les infraestructures i maquinària.

c) Actuacions en tallers i cotxeres: ampliació de la capacitat d’aparcament de trens i noves bases de manteniment.

d) Adquisició de nou material mòbil per a ampliacions de xarxa i renovacions de parc.

El nou PDI fa una aposta importantíssima per aquest programa de manteniment i millora de les xarxes ferroviàries, les actuacions del qual suposen el 29% de la inversió total del Pla (en el PDI 2001-2010 només suposaven el 8% de la inversió total).

Pressupost

El pressupost del PDI 2011-2020 (IVA exclòs, sense incloure despeses financeres) suma 13.760 milions d’euros, amb el següent desglossament per programes d’actuació:

- AX: ampliació de la xarxa ferroviària: 4.396 M€
- XE: desplegament de la xarxa ferroviària estatal: 4.565 M€
- IN: intercanviadors: 416 M€
- TPC: infraestructures de transport públic per carretera: 398 M€
- MM: modernització i millora de les xarxes ferroviàries existents: 3.985 M€

El repartiment per administracions d’aquestes actuacions és el següent:

- Xarxes de titularitat de la Generalitat: 7.586 M€
- Xarxes de titularitat de l’AGE: 6.174 M€
- Total: 13.760 M€

En relació amb el requeriment del Consell d’Administració de l’ATM d’ajustar el volum de les actuacions del PDI a la capacitat inversora de l’administració pública, cal dir que el pressupost total de les inversions a executar en el període 2011-2020 és un 16,5% menor que el del PDI 2001-2010 (veure memòria actualitzada del PDI 2001-2010 de juliol de 2009).

Impacte mediambiental del PDI 2011-2020

Les principals fites ambientals establertes en l’informe de sostenibilitat ambiental del PDI
2011-2020 són:

- Increment d’un 8,4% de la quota modal del transport públic al conjunt de la RMB respecte 2010.
- Reducció del consum d’energia associat a la mobilitat de passatgers de la RMB d’un 12,3%.
- Reducció d’un 12,2% de les emissions de CO2 associades a la mobilitat de passatgers de la RMB.
- Reducció d’un 13,6% de les emissions de NOx associades a la mobilitat de passatgers de la RMB.
- Reducció d’un 14,7% de les emissions de PM10 associades a la mobilitat de passatgers de la RMB.

Barcelona, 13 de juliol de 2012

http://www.atm.cat/gestor/uploads/Nota de premsa PDI 2011-2020.pdf
 

·
Registered
Joined
·
917 Posts
Dimoni, sort que ho han adaptat a la situació económica, perque hi ha exactament el d'abans peró amb tramvia a Urquinaona, al Vallés, i la linia R3 de Castelldefels va per Cornellà, s'incorpora a la vía de Martorell i després surt un túnel cap Esplugues i la Zona Universitaria -_-U a part de varies obres i parades més de la línia orbital.
 

·
Recondita armonia
Joined
·
6,585 Posts
El que està bé és que diferencien entre aquelles actuacions que en principi es duran a terme abans del 2020 i aquelles que estan projectades per més endavant (les que surten amb un traçat discontinu). És més realista que no pas incloure totes les actuacions de cop quan està clar que no les podran executar.

De metro, deixant de banda la L9, només es farà abans de 10 anys la L3 a Trinitat Vella i a Esplugues (no a Sant Feliu), i la L4 a Sagrera, actuacions que tot i ser petites en nombre d'estacions contribueixen bastant a millorar la intermodalitat i la connectivitat de la xarxa.

De FGC, deixant de banda els perllongaments a Sabadell i Terrassa (amb gran part de les obres executades, tot i que actualment aturades), només es pensa impulsar l'extensió de la L8 a Gràcia.

Al Tram, només la variant de la T3 al seu pas per Esplugues. Incloure el perllongament de la T5 a Urquinaona sembla molt interessant, tot i que sigui a llarg termini.

En quant a Rodalies, tot depèn de Foment, però sembla bastant clar que si algun dia s'amplia la xarxa serà en primer lloc per donar servei a la T1 de l'Aeroport. Les duplicacions de la R1 i la R3 també haurien de ser força prioritàries.
 

·
Sister Greed U
Joined
·
68,298 Posts
No tant realista: la línia Castelldefels-Cornellà-Zona Universitària... home, no és per demà passat, no hi ha diners.

El què potser sí que caigui és la R1 d´Arenys a Blanes i la R3 de Montcada-Ripollet (curiós perquè al mapa ho posa així) fins, no Vic, però segurament sí Granollers (potser La Garriga sent optimistes). I l´estació de Santa Perpètua de la R8.

M´agrada la idea de portar la T5 a Urquinaona i la T4 a Drassanes i el WTC. Dues prolongacions que augmentarien moltíssim l´ús del tramvia, tant o més que la unió per Diagonal. No crec que ho vegem fet abans de 2020, però bones idees pel tramvia, ho són.

M´agrada que PER FI surti com a "prioritari" el tram de la L3 entre Trinitat Nova i Trinitat Vella, una obra poc cara i molt molt necessària per mallar la xarxa.
Igual que acabar l´obra de la L4, necessària per crear un nou corredor mar-muntanya combinant L4 i L5 a Sagrera que sigui alternatiu a la L3.
Em sorprèn que es vulgui portar la L3 a Pont d´Esplugues tan "aviat", però ja dóna una idea de que no es vol el xurro de Sant Joan Despí.
M´agrada també que es parli de manera oficial de portar la L1 a Badalona-Estació.
Entenc que apart de la pota sud de la L9 i la L10, potser veiem la L4 a Sagrera, i la L3 a Trinitat Vella. Només dic potser.

A FGC, només veig realista els perllongaments de Sabadell i Terrassa, la resta son històries.
 

·
Sister Greed U
Joined
·
68,298 Posts
Com anirà el pla director:
2013-no faran res.
2014-inauguració L9 Aeroport (si déu vol).
2015-no faran res
2016-no faran res
2017-no faran res
2018-no faran res
2019: no faran res
2020: realització d'un nou PDI 2021-2030.
No crec:

De metro, crec que la pota sud de la L9/L10 caurà sencera fins a Zona Universitària, i també la L4 fins a Sagrera.
La pota sud de la L9/L10 aportarà moltíssims nous viatgers al metro, i bastants a FGC i Rodalies.
La L3 a Trinitat Vella ja ho veig més magre, però és un tram molt curtet, i igual el comencen.
Són obres que tot i ser petites aportaran molts nous viatgers al metro.

De FGC crec que el perllongament de Terrassa, que està quasi acabat i aportarà molts nous viatgers tant a FGC com a Renfe.
El de Sabadell almenys avançaran obra.

De Rodalies caurà l´estació de Santa Perpètua de la R8, i alguna reforma d´estacions més. Potser caiguin Arenys-Blanes i Montcada Ripollet-Granollers (o La Garriga). Santa Perpètua R8 perquè és una nova estació en un nucli una mica deixat de banda pel tren, i els desdoblaments perquè ja serien massa anys sense fer-los, i de falta, en fan, i molta.

En la majoria de casos es tracta d´acabar obra ja començada.
En altres perllongar trams molt curts però que poden augmentar molt els passatgers.
En el cas dels desdoblaments es tracta d´unes obres promeses des de fa moltíssims anys, i que si bé no tenen perquè significar la panacea, sí que seran una millora molt notable del servei de Rodalies.

La resta: res de res.
 

·
Sister Greed U
Joined
·
68,298 Posts
^^
Jo ho deia com a crítica dels anteriors PDI's que van posar burrades que no es podrien realitzar, com L2 a l'aeroport i L1 a Badalona (ampliacions què també surten al nou PDI.)
Però aquest nou PDI és molt més realista, apart de que amb prou feines hi ha projectes nous, simplement els de l´anterior PDI, cert, massa ambiciós, però que ha ajudat a assenyalar què fa falta i què no, ha creat un pla de futur a anys vista que es pot anar modificant amb el temps segons les necessitats.

La L1 a Badalona no és tan irrealitzable com la L2 a Parc Logístic.
És cara, però de cap manera irrealitzable.
A més, portar-la a Badalona-Estació li faria guanyar (i de cop, a la R1 també) la requeterretira de passatgers (sobretot si per llavors ja estigués en servei la L3 a Trinitat Vella).

Per fer un Mataró-Mundet, només caldria:
-R1 Mataró-Badalona
-L1 Badalona Estació-Trinitat Vella
-L3 Trinitat Vella-Mundet

Això seria fantàstic.

Tot i que clar, tardarem bastant a veure-ho...
 

·
Sister Greed U
Joined
·
68,298 Posts
Ja posats, que allarguin també des de Trinitat Nova - Trinitat Vella L3 a Can Zam L9 i així enllaçarien i tancarien el triangle nord de la L3 i L9...
Jo, si tingués vareta màgica, portava la L3 de Trinitat Vella cap a Baró de Viver (amb un vestíbul nou més proper a les cases, clar...), Can Zam (L9), Vallbona, i Montcada-Bifurcació. Donaria bastant de joc.

Però la diferència és que de Trinitat Nova fins a Trinitat Vella només s´han de fer unes centenes de metres de túnel, mentre que només per fer-la arribar a Can Zam ja has de passar sota el riu... i la factura puja de manera estratosfèrica per un trajecte fins a Can Zam que es pot fer perfectament fent el transbord de Fondo a la L9.
 

·
Sister Greed U
Joined
·
68,298 Posts
Per cert, em sembla millor portar la T4 a l'Hotel Vela que no al WTC, es molt més turístic el Vela i d'aquí a poc s'hi construirà un nou port esportiu.(foto meva)
^^
davroca5: "Santa Caterina-Estació de França" no, home, "Estació de França" a seques...
Apart de que allò és el Born i la Ribera, no Santa Caterina, Santa Caterina és al nord del carrer Princesa. :sly:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vols que et digui la veritat, jo faria les dues, la de la Barceloneta, i la de Colom.
I posaria una parada a la plaça Pau Vila (el metro, la línia groga, tio!!). Cap a Colom, en posaria una a Correus, una a Colom, i la del WTC.
Una penetració del tramvia fins al fons de la Barceloneta (com feia el 57) serien molts viatgers.
Apart de que tenir tota la zona del port amb tramvia permetria de fer circular material històric per línies on de tota la vida hi havien circulat.
I amb el fotimer de turistes que hi ha, doncs... poses a fer rodar la jardinera 129 o el 500 per allà i omples segur!
 

·
ZERO
Joined
·
21,319 Posts
Per això ja tenim a 437.001 :)

Pregunto per desconeixement. Quina és la necessitat de portar la L1 fins al Prat? Al respecte la L2 per Montjuic fins a Fira2 sembla que no la considereu necessaria o prioritaria per el moment.

A10
 
1 - 20 of 89 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top