SkyscraperCity Forum banner

?

Pocztówka z uśpionego miasta

1237 11


Z dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam...
1 - 2 of 2 Posts
Co to za dominanta pod kominami?

Zdjęcie przezajebi... .
Na żywo nie sprawiał takiego "bydlęcowatego" wrażenia. Naprawdę spory jest na tej "pocztówce"
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top