SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
30,277 Posts
Nie ma sprawiedliwości na tym świecie!
Jedni mają piękne widoki, mgły na zawołanie, sprawny budzik i na dodatek Pentaxa, a inni...

Ludzie! Jak mi świat się nie podoba!
(o raj, oh yes, blues)
Ludzie! Ja przeżywam ciągły stres!
(stres? A… yes, yes, stres)
Równość miała być i sprawiedliwość,
Więc się pytam, gdzie ta równość jest?!
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top