SkyscraperCity Forum banner

?

Pocztówka z uśpionego miasta

1240 Views 11 Replies 5 Participants Last post by  este


Z dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam...
1 - 1 of 1 Posts
Dałbym dychę, ale koperek u dołu zdjęcia nie pasuje mi kolorystyką. :D
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top