SkyscraperCity Forum banner

Analogowej kliszy mówię:

Pojedziesz pan prosto i przez las.

1404 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  henry hill
1 - 5 of 5 Posts
Czy to jakis żart, nie oceniam :eek:hno:
^^ Zdjęcie również otrzymuje wysokie oceny, może by tak głosujący choć jednym zdaniem powiedzieli co ich tak w nim urzekło, z chęcią się pośmiejemy :D
No vote, bo: "nie rób drugiemu, co tobie niemiłe". :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top