SkyscraperCity Forum banner

Polska będzie mniejsza

2678 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Slodi
Polska będzie mniejsza


maj 07-04-2006

Jeśli rządy Polski i Ukrainy nie będą wydawały więcej pieniędzy na ujarzmienie Bugu, to będą musiały na nowo wytyczyć wspólną granicę.

Brzegi tej rzeki tak szybko erodują, że powierzchnia Polski w najbliższym czasie może zmniejszyć się o 30 hektarów, a Ukrainy o prawie 100 - ostrzegła w piątek NIK oraz Izba Obrachunkowa Ukrainy, które podpisały w Warszawie wspólny raport. Instytucje ostrzegają również przed zagrożeniem powodziowym w rejonie Karpackim i zalecają obu rządom zwiększenie wydatków na zabezpieczenia przed powodzią po obu stronach granicy.

See less See more
1 - 4 of 4 Posts
marpa said:
Polska będzie mniejsza


maj 07-04-2006

Jeśli rządy Polski i Ukrainy nie będą wydawały więcej pieniędzy na ujarzmienie Bugu, to będą musiały na nowo wytyczyć wspólną granicę.

Brzegi tej rzeki tak szybko erodują, że powierzchnia Polski w najbliższym czasie może zmniejszyć się o 30 hektarów, a Ukrainy o prawie 100 - ostrzegła w piątek NIK oraz Izba Obrachunkowa Ukrainy, które podpisały w Warszawie wspólny raport. Instytucje ostrzegają również przed zagrożeniem powodziowym w rejonie Karpackim i zalecają obu rządom zwiększenie wydatków na zabezpieczenia przed powodzią po obu stronach granicy.

A kto weźmie te 130 ha? Wolna rzeka Bug? Granica biegnie głównym nurtem rzeki i nie ma możliwosci, ty terytorium obu państw zmalało na raz - moze się to stać tylko kosztem drugiego. To, ze brzegi erodują, znaczy tylko, ze będziemy mieli w naszym terytorium więcej rzeki.
No i kolejny drobiazg - gdzie Bug, a gdzie "rejon karpacki"? Chyba chodziło o inne rzeki (San itd.).
hubertkm said:
A kto weźmie te 130 ha? Wolna rzeka Bug? Granica biegnie głównym nurtem rzeki i nie ma możliwosci, ty terytorium obu państw zmalało na raz - moze się to stać tylko kosztem drugiego. To, ze brzegi erodują, znaczy tylko, ze będziemy mieli w naszym terytorium więcej rzeki.
No i kolejny drobiazg - gdzie Bug, a gdzie "rejon karpacki"? Chyba chodziło o inne rzeki (San itd.).
Terytorium kraju pozostanie takie samo, zmniejszy się tylko część lądowa. Przecież nie odliczysz powierzchni rzek od terytorium danego kraju, one je też stanowią.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top