SkyscraperCity Forum banner

[Polska][Gra][Ranking] Zaznaczanie największych areałów bez linii kolejowej.

2603 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  RefereeELK
Witam,

zagrajmy dziś w grę, która będzie się toczyć do czasu, aż zabraknie materiału do dalszej zabawy i analizy.

Zabawa jest prosta, wymaga logiki, znajomości geografii i posługiwania się biegle Paintem czy Gimpem i dowolną aplikacją z mapą Polski, mianowicie polega na zaznaczaniu pędzlem, krzywą, kalkulatorem lub czajnikiem czy czymkolwiek innym krawędzi linii kolejowych wokół możliwie największego możliwego obszaru bez linii kolejowej w Polsce, zwanego również obszarem bezkolejowym. Obszary z nieczynnymi liniami kolejowymi traktowane są tak samo, jak obszary bez kolei, ale gracz musi wiedzieć, jaka nieczynna linia kolejowa na nim się znajduje. Jeśli wie i się wypowie - otrzymuje dodatkowy punkt.

Punktacja:

5 000 - 10 000 mkw. - 1 pkt.
15 000 - 30 000 mkw. - 2 pkt.
30 000 - 60 000 mkw. - 3 pkt.
60 000 - 120 000 mkw. - 4 pkt.
powyżej 120 000 mkw. - 5 pkt.

Wygrywa gracz z największą ilością punktów, ale przysługuje też wyróżnienie:

Król Zarośniętych Szlaków Kolejowych - wskaż unikalne obszary z nieczynną linią kolejową w Polsce co najmniej 100 razy bez żadnych powtórzeń.
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 8 Posts
LK68 -> LK7 -> LK26 -> LK8 -> LK25 -> LK74. :D

See less See more
1 - 1 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top