SkyscraperCity Forum banner

[Polska] Polska 2030 - raport rządowy

2691 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  Tarciu
Opracowanie strategiczne dla rozwoju Polski w perspektywie kolejnych 20 lat.

http://www.zds.kprm.gov.pl/index.php?id=243
1 - 8 of 8 Posts
Zamierzam zgłębić tą lekturę :)
Abstrahując od treści i jakości tego raportu, nad którą można (i trzeba) dyskutować, ogromnie cieszy mnie, ze w polskich elitach rządzących pojawiły się zalążki czegoś takiego jak myślenie strategiczne. Środowisko naukowe wnosiło ten postulat już od dawna. Plany i założenia strategiczne na 20 a nawet 50 lat to nie żadne science-fiction. Rządy większości znaczących państw, łącznie z Chinami i USA, zatrudniają sztaby ludzi zajmujących się prognozowaniem i planowaniem strategicznym. W sztabach tych, obok politologów i historyków siedzą również matematycy i ekonomiści, którzy starają ie przewidzieć różne mozliwe warianty przemian w kraju i systemie międzynarodowym, oraz opracowywać adekwatne do nich plany działania. U nas do takie myślenie na razie raczkuje. Sadze jednak, ze w opracowywanie takich celów powinno się jak najszerzej włączyć opozycję i opinię społeczną. Co z tego, ze opracują nawet najlepsze cele strategiczne, jak kolejna partia rządząca zupełnie nie będzie się z takim dokumentem identyfikować, i rzuci go w kąt jak tylko dojdzie do władzy...:eek:hno:
Zgadzam się, martwi mnie jednak, że dopiero do końca 2010 zespół Boniego ma opracować plany operacyjne na bazie raportu, które posłużą do skonkretyzowania działań w formie nowych (zmienionych) przepisów.
Zastanawia mnie jednak, że prace nad raportem nie były reklamowane przez rząd, w tym zachęcania organizacji pozarządowych, izb zawodowych do wnoszenia wniosków i uwag.
Zastanawia mnie jednak, że prace nad raportem nie były reklamowane przez rząd, w tym zachęcania organizacji pozarządowych, izb zawodowych do wnoszenia wniosków i uwag.
Trochę było, PFO o tym rozmawiało.
Trochę było, PFO o tym rozmawiało.
Ale to niewiele, a nad takim dokumentem to powinno się dyskutować "w wielu miejscach i przez wiele godzin" :)
Zastanawia mnie jednak, że prace nad raportem nie były reklamowane przez rząd, w tym zachęcania organizacji pozarządowych, izb zawodowych do wnoszenia wniosków i uwag.
Zgadza się...
Raport pojawił się trochę na zasadzie wielkiego wybuchu - cisza, cisza, nagle bum, jest raport ;)
Przy dokumencie tej rangi lepiej by było, gdyby z taką pompą jak teraz, ogłoszono wersję roboczą i poddano ją pod szerokie konsultacje. Wersja finalna powstałaby dopiero po przeanalizowaniu szerokiej opinii organizacji pozarządowych. Jasne, że sporo uwag byłoby od czapy, sporo wzajemnie wykluczało, sporo to byłby zwykły lobbing, ale myślę, że wersja ostateczna byłaby bardziej wartościowa.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top