SkyscraperCity Forum banner

?

Poranne szczytowanie

1186 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  ryszard ochucki
1 - 6 of 6 Posts
Przyznam, że nie rozumiem tytułu :) Widoczek ładny, ale nic za nim nie wyczuwam.
"szczytowanie" bo po prostu kadrowałem szczyty budynków. A poranne, bo robione z rana.
a ja myślałem, że szczytowanie ponieważ zdjęcie zrobione ze szczytu jakiegoś wzniesienia :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top