SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 4877 Posts

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,150 Posts
Discussion Starter · #1 ·
[Poznań] Centrum Obsługi Biznesu Bałtyk - Poll strona 75

Prace budowlane rozpoczête - tak wiêc czas stworzyæ thread na temat realizacji tej d³ugo oczekiwanej inwestycji ;)

Oto pierwsza fotka, z pierwszego dnia rozbiórki starego budynku.

 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,150 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Za trzy miesi¹ce po Ba³tyku nie bêdzie œladu. Zacznie siê budowa hotelu.

OpóŸniona o trzy lata rozbiórka Ba³tyku rozpoczê³a siê wczoraj rano. Robotnicy demontowali dach i œciany czêœci budynku przy ul. Bukowskiej od strony podwórka. W szczytowej œcianie jest ju¿ ogromna dziura, a okna wy³amane z futryn. Mury burzone s¹ przy pomocy maszyn, do prac nie bêd¹ u¿ywane ¿adne materia³y wybuchowe. - Rozbiórka potrwa oko³o trzech miesiêcy. Potem zaczniemy budowê hotelu od strony ul. Bukowskiej - wyjaœnia prezes spó³ki Centrum Obs³ugi Biznesu (jej udzia³owcami s¹ firma Cocefi oraz miasto Poznañ), inwestora budowy. W drugim etapie firma postawi biurow¹ czêœæ budynku od strony ul. Bukowskiej i wyremontuje zabytkow¹ drukarniê. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e nowy, czterogwiazdkowy hotel mia³aby nale¿eæ do sieci Sheraton. - Na razie nie mo¿emy tego potwierdziæ. - wyjaœnia Piñczak.

Ca³a inwestycja ma kosztowaæ ok. 60 mln dolarów. Budowa powinna zaj¹æ dwa lata.

Zanim Ba³tyk runie, trzeba bêdzie prze³o¿yæ trakcjê tramwajow¹, która teraz jest zawieszona na budynku. Zdaniem MPK nie powinno to spowodowaæ utrudnieñ w ruchu. W najbli¿szych dniach powinno siê pojawiæ za to zadaszenie nad chodnikiem od strony ul. Bukowskiej.

Z rozpoczêciem rozbiórki inwestor czeka³ trzy lata. Sytuacja na rynku nieruchomoœci pogorszy³a siê i Centrum nie by³o pewne, czy znajdzie najemców na nowe biura. Stary budynek postawiono tu 74 lata temu na Powszechn¹ Wystawê Krajow¹. Prócz kina, ksiêgarni i baru mlecznego mieœci³y siê w nim tak¿e mieszkania.

=========
Co powstanie w Ba³tyku.

  • hotel z 182 pokojami
  • budynek biurowo-us³ugowy o powierzchni 16 tys. 552 m kw.
  • biura w starej drukarni od strony ul. Zwierzynieckiej o powierzchni 4 tys. 860 m kw.
  • parkingi na 233 pojazdy
==========
Gazeta Wyborcza
 

·
Poznaniak:)
Joined
·
1,852 Posts
Wreszcie dobre wieœci!!!! Ju¿ w¹tpi³em, ¿e w¹tek o Ba³tyku przepadnie nim zacznie sie tam coœ dziaæ, jednak mój pesymizm na szczêœcie odchodzi do lamusa. Teraz tylko trochê poczekamy i nasze centrum bêdzie coraz bardziej nowoczesne :) :) :)
 

·
Я.
Joined
·
6,309 Posts
Bardzo ³adnie wygl¹da ten budynek na renderach. Jestem pod wrazeniem:))

Zauwa¿y³em ze w Polsce tworz¹ sie pewne "szko³y" budowania (to juz kiedys Rafis mówil;))))- nowe budynki powstaj¹ce we Wroc³awiu nie mog³yby stan¹c w Krakowie (i vice versa), kiedy cos powstaje w Poznaniu tez widac ze to "poznanska szko³a". Bardzo mi sie ten fakt podoba kszta³tuje charakter miast, moze w koncu zmierza ku smierci ten okres kiedy wszystkie bloki byly takie same czy to Wroc³aw, czy Kraków czy Bukareszt czy U³an-Bator;)
 

·
Moderator
Joined
·
4,150 Posts
Super wieœci , bardzo udany projekt . ¯a³ujê , ¿e nigdy nie by³em w Poznaniu jeszcze :cry: , ale mimo tego bardzo kibicuje temu miastu . To Poznañ bêdzie numer 2 w Polsce .
 

·
hræddur köttur
Joined
·
4,362 Posts
Zauwa¿y³em ze w Polsce tworz¹ sie pewne "szko³y" budowania
- no fakt, coœ w tym jest. Jakoœ jest taki poznañski (na tyle na ile w biegu mog³em nabraæ jakichœ skojarzeñ). Podoba siê. Fajnie Poznañ. (mo¿e jak w okolicy zaczn¹ kiedyœ wreszcie budowaæ to te¿ siê jakaœ regionalna GOPowska szko³a stworzy;) ...)
 
G

·
hurra hurra hurra!!no to Roosvelta stanie sie jedna z bardziej reprezentacyjnych ulic Poznania:D Naprawde duzo sie ostatnio dzieje,za duzo na glowie,mozna odpasc;) STRASZNIE sie ciesze ze rozbieraja potwora Baltyk...brr az dreszcze przechodzily jak na to brzydactwo sie patrzylo!StRaSzNe!!no ale na szczescie juz koniec!LUDZIE COB STALO SIE FAKTEM(na razie w budowie;) )ale bedzie super szczeg.podoba mi sie kolorystyka z 1 rend.!:guns1: :guns1: :guns1: Poznan RULES!:cheers: dla wszystkich!
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

Nie mog³em uwierzyæ jak mówili o tym w telewizji.
Jak pokazali "- stalowego smoka niszcz¹cego œciany Ba³tyku" :D oniemia³em z wra¿enia.


W PTV powiedzieli, ¿e mimo, ¿e rozbiórka staje sie faktem co do budowy, nadal nie ma nic pewnego.
Pomysleæ, ¿e dwa tygodnie temu oglada³em program na WTK w którym radny przestrzega³, ¿e Ba³tyk mo¿e staæ jeszcze kilka ³adnych lat :D
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,150 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Originally posted by bladyrunner

:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

Nie mog³em uwierzyæ jak mówili o tym w telewizji.
Jak pokazali "- stalowego smoka niszcz¹cego œciany Ba³tyku" :D oniemia³em z wra¿enia.


W PTV powiedzieli, ¿e mimo, ¿e rozbiórka staje sie faktem co do budowy, nadal nie ma nic pewnego.
Pomysleæ, ¿e dwa tygodnie temu oglada³em program na WTK w którym radny przestrzega³, ¿e Ba³tyk mo¿e staæ jeszcze kilka ³adnych lat :D
a widzisz, nie wierzy³eœ :)
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
Wczoraj pisa³em, ¿e nawet dziœ mog¹ zacz¹æ budowaæ Andersiê i zaczêli burzyæ Ba³tyk.

Dzisiaj mówiê: - jutro mog¹ zacz¹æ budowaæ Bramê Po³udnia!


I zobaczymy co siê stanie jutro :dooby:
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,150 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Originally posted by bladyrunner

Wczoraj pisa³em, ¿e nawet dziœ mog¹ zacz¹æ budowaæ Andersiê i zaczêli burzyæ Ba³tyk.

Dzisiaj mówiê: - jutro mog¹ zacz¹æ budowaæ Bramê Po³udnia!


I zobaczymy co siê stanie jutro :dooby:
he he dobre :)
ciekawe co zaczn¹ pojutrze
 

·
Fook eet!
Joined
·
3,870 Posts
Originally posted by PB

Zrobiê, jutro.
Na razie, zamiast zdjêæ, musi Wam wystarczyæ mój opis :)

Od strony Roosevelta i Zwierzynieckiej nic siê jeszcze nie zmieni³o, a od strony Bukowskiej kawa³ chodnika odgrodzono ta¶m± (BTW dziwne, ¿e tylko ta¶m±). Wszystkie prace s± prowadzone od strony podwórka miêdzy Ba³tykiem a drukarni±. Niestety zaawansowania prac nie mogê oceniæ, bo ciemno by³o... Widzia³em jedynie jak±¶ wielk± ¿ó³t± maszynê na ciemnym tle :)
A po p³otach skakaæ mi siê nie chcia³o...
 
1 - 20 of 4877 Posts
Status
Not open for further replies.
Top