SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 1980 Posts

·
Fook eet!
Joined
·
5,737 Posts
Discussion Starter · #1 ·
W przysz³ym roku przês³o starego mostu ¶w. Rocha znów ma byæ wykorzystane. Zostanie ono przeniesione miêdzy Ostrów Tumski, a ¦ródkê.- S± dwie koncepcje stworzenia nowej przeprawy nad Cybin± przy u¿yciu tej konstrukcji ? mówi Jacek Spycha³a z biura rzecznika prasowego prezydenta Poznania.
Pierwsza z nich przewiduje, ¿e przês³o stanie siê elementem nowego mostu. Przeprowadzono ekspertyzy, które potwierdzi³y, ¿e mo¿na tak zrobiæ. Natomiast, zgodnie z drugim wariantem, zostanie ono przeznaczone na k³adkê dla pieszych.

- Wówczas obok niej powstanie jeszcze jeden most ? dodaje Jacek Spycha³a.

W tym roku, z miejskiego bud¿etu 500 tys. z³ ma byæ przeznaczonych na stworzenie projektu nowej przeprawy. Natomiast na 2006 rok planuje siê wydaæ 4,5 mln. z³ na jej wybudowanie. Most nad Cybin± miedzy Ostrowem Tumskim, a ¦ródk± istnia³ do koñca lat sze¶ædziesi±tych, a jego odbudowania szczególnie domagaj± siê mieszkañcy tej czê¶ci Poznania.


:cheers:

Komentarz moj - oby tylko nie wpuszczano na ten most samochodow, bo to tylko wywola duzy ruch w bezposredniej bliskosci katedry. Juz teraz mnostwo ludzi z Zawad skreca w Bydgoska zeby ominac zatloczone rondo.
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
Menelstwo jest przesiedlane. MPGM przenosi tzw porządnych lokatorów do centrum a menelstwo jest systematycznie wypuszczane na obrzeża do mieszkań socjalnych więc możemy być dobrej myśli. Oby tylko produkcja menelstwa nie postępowała szybciej niż przesiedlanie...
 

·
in omnia paratus
Joined
·
3,925 Posts
Nie martwcie sie. jak tak troche postoi, to wam w koncu wezma i ukradna, ewentualnie potna na zlom :tongue:
 

·
Fook eet!
Joined
·
5,737 Posts
Discussion Starter · #12 ·Wci±¿ nie wiadomo, jak (i czy w ogóle) zostanie wykorzystane przês³o starego mostu ¦wiêtego Rocha. Dzi¶ potê¿na konstrukcja spoczywa na kanale Ulgi, tu¿ przy Politechnice Poznañskiej. Miejskim urzêdnikom pozosta³o ju¿ ma³o czasu. Tylko do lutego Zarz±d Dróg Miejskich ma pozwolenie Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej na umieszczenie przês³a na kanale.

Konstrukcja, która zosta³a przetransportowana zim± 2002 roku, jest zdaniem specjalistów w bardzo dobrym stanie. Chocia¿ pierwotnie mia³a trafiæ do magazynu ZDM z przeznaczeniem na pociêcie, stan przês³a jest na tyle dobry, ¿e mo¿na je ponownie wykorzystaæ. G³ówna czê¶æ mostu spe³nia kryteria przês³a klasy B, o no¶no¶ci do 100 ton. Konstrukcja z charakterystycznymi ³ukami jest zabytkiem techniki. Dzi¶ ju¿ nie stosuje siê nitowania przy budowie mostów.

? Nie chcemy, ¿eby przês³o zosta³o pociête na ¿yletki i taka jest intencja urzêdu ? mówi Jacek Spycha³a z biura rzecznika prasowego prezydenta Poznania. ? Jednak wci±¿ nie ma ostatecznej decyzji, w jaki sposób zostanie wykorzystany najwa¿niejszy element starego ?Rocha?. Trwaj± konsultacje i uzgodnienia. To siê rozstrzygnie w ci±gu maksymalnie dwóch tygodni ? dodaje.

Obecnie s± dwie koncepcje ? stare przês³o bêdzie czê¶ci± nowej przeprawy ³±cz±cej Ostrów Tumski ze ¦ródk± albo powstanie nowy most, a przês³o bêdzie pe³niæ funkcjê k³adki dla pieszych. Wiadomo, ¿e przeciwnikiem umieszczenia starego przês³a na Ostrowie Tumskim jest Maria Strza³ko, miejski konserwator zabytków. Jej zdaniem konstrukcja jest zbyt du¿a i przes³oni historyczny widok.

Miasto ju¿ przygotowa³o konkurs na budowê nowej przeprawy, która zast±pi rozebrany w latach 60. ubieg³ego wieku most Cybiñski. Niebawem ma on zostaæ og³oszony.

-G³os Wielkopolski

Dzizus Krajst, niech ktos te Marie Strzalko zaprowadzi na Srodke, gdzie historycznych widokow bedzie miala az do wyrzygania :bash:
 

·
Fook eet!
Joined
·
5,737 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Most Cybiñski? Tak, ale jaki?

Ciê¿ki ³uk czy lekka k³adka? Za kilka dni zapadnie decyzja o tym, czy stare przês³o mostu ¶w. Rocha przeobrazi siê w most Cybiñski. Jednym z argumentów "za" s± niskie koszty. Nikt ich jednak dok³adnie nie policzy³

O most Cybiñski, który po³±czy ¦ródkê z katedr± (w miejscu rozebranej w 1970 r. przeprawy u wylotu ul. Ostrówek), mieszkañcy ¦ródki walcz± od dawna. W zesz³ym roku za miejskie pieni±dze przygotowano warunki konkursu na now± przeprawê. Og³oszenie "zawodów" wstrzymano jednak do czasu, gdy prezydent miasta zdecyduje o losach starego przês³a mostu ¶w. Rocha. Od dwóch lat stoi ono nad korytem Cybiny przy Politechnice, a zgoda na to, by tkwi³o tam nadal, koñczy siê w lutym. W jednej z koncepcji mia³oby pos³u¿yæ do budowy mostu Cybiñskiego. Je¶li tak siê stanie, konkurs bêdzie niepotrzebny. Decyzja zapa¶æ ma w ci±gu kilku dni. - Zaopiniowa³em ten pomys³ pozytywnie. Za tym rozwi±zaniem s± te¿ mieszkañcy ¦ródki, wiêkszo¶æ radnych miejskich i osiedlowych oraz niektórzy architekci - mówi Tadeusz Pe³eszuk, szef Wydzia³u Urbanistyki i Architektury UM. - Przeciwna jest wci±¿ konserwator zabytków - dodaje.

- Ta ciê¿ka konstrukcja bêdzie przes³aniaæ widok na katedrê i zepsuje otoczenie. Tam powinna stan±æ lekka, dyskretna k³adka - mówi Maria Strza³ko, miejski konserwator zabytków.

Pe³eszuk odpiera ten zarzut, mówi±c, ¿e przedwojenny most te¿ mia³ ciê¿k± kratownicow± konstrukcjê. Dodaje te¿, ¿e znaczenie maj± pieni±dze. Na budowê mostu Cybiñskiego i zagospodarowanie starego przês³a mostu ¶w. Rocha radni zarezerwowali w tegorocznym bud¿ecie 4 mln z³. - To nie jest zbyt wielka kwota. Dwóch zadañ za ni± siê nie wykona, ale mo¿na po³±czyæ je w jedno - mówi. - Wcale nie wiadomo, czy nowa lekka k³adka nie by³aby tañsza. Trzeba oceniæ, ile by kosztowa³y przenosiny starego przês³a i jego monta¿ - mówi Strza³ko. Dodaje, ¿e czas najwy¿szy, by sporz±dziæ kilka wizualizacji mostu zrobionego ze starego przês³a . - Wtedy bêdzie mo¿na dok³adnie zobaczyæ jak bardzo przes³oni on katedrê - t³umaczy.

- Bez takich symulacji trudno os±dziæ, czy te przenosiny s± warte grzechu - przyznaje Andrzej Kurzawski, przewodnicz±cy poznañskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. - Pomys³ ze starym przês³em nie musi byæ wcale z³y, ale dobrze by by³o jako¶ to udowodniæ - dodaje.

Czy opracowano wiêc jakikolwiek kosztorys? Pe³eszuk przyznaje, ¿e nikt nie policzy³ dok³adnie, ile kosztowa³by monta¿ przês³a w nowym miejscu. - Mo¿na tylko domniemywaæ, ¿e to tañsze rozwi±zanie - oznajmia.


Most przez wieki

Drewniany most pomiêdzy ¦ródk± a Ostrowem Tumskim zbudowano w XIV w., ale dopiero w 1904 r. powsta³a pierwsza ¿elazna przeprawa. Mia³a ona jednak konstrukcyjne wady i po o¶miu latach wzniesiono nowy most ze stali. W 1939 r. wysadzi³y go wycofuj±ce siê polskie wojska. Do 1969 r. w jego miejscu sta³a prowizoryczna, drewniana przeprawa. Rozebrano j±, gdy kilkaset metrów dalej powsta³ most Mieszka I tworz±cy tzw. trasê chwaliszewsk±. Kilka lat temu powrócono do koncepcji odbudowy mostu dla pieszych - przed trzema laty szacowano, ¿e bêdzie to kosztowa³o od 3,5 do 6 mln z³.

--Gazeta Wyborcza

Noszkurna, zaraz skleje pare zdjec i im pokaze jak to bedzie wygladalo... Ale maja problemy :bash:
 
1 - 20 of 1980 Posts
Status
Not open for further replies.
Top