SkyscraperCity banner

1 - 20 of 8060 Posts

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
Trzynaœcie du¿ych remontów przeprowadzili w ubieg³ym roku poznañscy drogowcy. Ile ulic uda siê odnowiæ w tym roku, na razie nie wiadomo. Wszystko uzale¿nione jest od bud¿etu Poznania na 2004 rok. Istnieje obawa, ¿e drogowcy znów bêd¹ mieli mniej pieniêdzy.

W 2003 odremontowano miêdzy innymi ulice w ci¹gu drogi krajowej numer 11 - Niestachowsk¹ i Witosa i krajowej ,,pi¹tki'' - dwa odcinki ulicy Hetmañskiej. Blisko dwa miesi¹ce trwa³ kompleksowy remont wiaduktu na ulicy Juraszów.

O znacznej poprawie mog¹ mówiæ mieszkañcy Staro³êki. G³ówna arteria tej czêœci miasta - ulica Staro³êcka zosta³a gruntownie odnowiona. Tramwaje je¿d¿¹ nowym torowiskiem, a kierowcy nie musz¹ siê ju¿ obawiaæ o urwanie zawieszenia na dziurawej jezdni.

Lepiej jest te¿ na ulicy G³ównej.

Drogowcy usunêli koszmarne koleiny na ulicy Ba³tyckiej i wyremontowali fragment ulicy G³ównej, od skrzy¿owania z Nowymi Zawadami (druga czêœæ ulicy jest planowana na ten rok).

Na Pi¹tkowie, kierowcy wreszcie doczekali siê naprawy ulicy Wojciechowskiego i Jaroczyñskiego (w 2004 roku w skrzy¿owania Stró¿yñskiego i Jaroczyñskiego powstanie minirondo), a poznaniacy z Górnego Tarasu Rataj mog¹ jeŸdziæ odnowion¹ ulic¹ ¯egrze.

Niestety, mimo podobnej skali remontów jak w latach ubieg³ych, stan poznañskich ulic jest z³y. To widaæ go³ym okiem. Potwierdzaj¹ to te¿ badania wykonane przez specjalistów z Politechniki Poznañskiej.

W uk³adzie podstawowym mamy tylko 44 kilometry (13 procent) z 334 kilometrów dróg i skrzy¿owañ, których stan mo¿na okreœliæ jako dobry. Wobec 34 kilometrów (10 procent trzeba zaplanowaæ remont, a a¿ 109 km (33 procent) wymaga natychmiastowej odnowy.

=======
G³os Wielkopolski==================== Info z 29.02.2012 ====================

Aktualizuję moja listę inwestycji na lata 2010-2012:

1. przebudowa ul. Bukowskiej - wykonane
2. przebudowa ul. Bułgarskiej - budowa
3. II etap ul. Hlonda - wykonane
4. przebudowa wiaduktu Antoninek - budowa
5. przedłużenie ul. Hetmańskiej do Krzywoustego - przesunięta po 2014
6. przebudowa ul. Grunwaldzkiej - budowa
7. przebudowa ronda Kaponiera - budowa
8. remont ul. Obornickiej - przesunięty po 2014
9. przebudowa ul. Dymka - wykonane
10. remont ulic Przybyszewskiego i Żeromskiego - wykonane
11. budowa ronda Skórzewska/Malwowa/Złotowska - wykonane
12.* budowa węzła Naramowicka/Lechicka - ?
13.* budowa ulicy Nowej Naramowickiej - przesunięta po 2014
14. przebudowa ronda Rataje - projektowanie
15. przebudowa ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego - budowa
16. budowa kolektora wzdłuż ul. Jana Pawła II - budowa
17. remont Alei Marcinkowskiego - przesunięty po 2014
18. przebudowa skrzyżowania Królowej Jadwigi/Górna, Dolna Wilda - przesunięta po 2014
19. budowa tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej - projekt zintegrowany z przebudową linii kolejowej
20. przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca - przesunięte po 2014
21. przebudowa ul. Dzięgielowej - wykonane
22. nowy układ komunikacyjny wokół Term Maltańskich - budowa
23. budowa trasy tramwajowej na Franowo - budowa
24. układ komunikacyjny wokół Spalarni odpadów - projektowanie
25. przebudowa wiaduktu Kosynierów Górczyńskich - projektowanie

*jedna inwestycja, podzielona na II etapy
Część z powyższych inwestycji 'wejdzie' przynajmniej na rok 2013.

Ostatnia z sierpnia wyglądała tak: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=83005549&postcount=4442.
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #2
Od lat poznañski samorz¹d zmaga siê z procedurami poprzedzaj¹cymi rozbudowê ul. G³ogowskiej, przejêciem tamtejszych dzia³ek. Nowa ustawa, je¿eli zostanie umiejêtnie zastosowana, przyspieszy inwestycjê o dwa lata.


Ulica G³ogowska musi byæ poszerzona, bo obecnie w godzinach szczytu jest prawie nieprzejezdna.Poznañski samorz¹d traktuje rozbudowê ul. G³ogowskiej jako zadanie strategiczne. Zarz¹d Dróg Miejskich otrzyma³ 5 mln z³ na wykup prywatnych dzia³ek. Dopiero w ostatnich dniach ubieg³ego roku uda³o siê wydaæ po³owê tej kwoty, kupuj¹c dwie dzia³ki. Miros³aw Kruszyñski, zastêpca prezydenta Poznania ma nadziejê, ¿e zachêci to innych w³aœcicieli dzia³ek do porozumienia siê z samorz¹dem. – Negocjacje trwaj¹ – informuje.

G³ogowska jak autostrada

W razie problemów w³adze miasta zamierzaj¹ siêgn¹æ po now¹ broñ otrzyman¹ od Sejmu – specustawê dotycz¹c¹ dróg krajowych. Ma³o kto j¹ w Poznaniu zna, ale ju¿ kr¹¿¹ legendy o jej bezwzglêdnoœci. Podobne prawo obowi¹zywa³o przy budowie autostrad. Inwestor mia³ prawo zacz¹æ budowê, potem dopiero rozliczaæ siê z w³aœcicielami gruntu. Jak twierdz¹ niektórzy politycy, dzia³ania te balansuj¹ na krawêdzi niezgodnoœci z konstytucj¹, brutalnie naruszaj¹ prawo w³asnoœci. – Ustawa bêdzie dla nas ostatecznoœci¹, gdy zawiod¹ próby negocjacji – zapowiada M. Kruszyñski. Na czym polega tryb postêpowania wprowadzony przez specustawê? Je¿eli inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania wojewoda wydaje decyzjê o lokalizacji drogi. Decyzja ta za³atwia problem podzia³u gruntów. Ju¿ sam fakt pominiêcia Geopozu przyspiesza inwestycjê o wiele miesiêcy. Wojewoda stwierdza, ile dzia³ek trzeba wykupiæ lub wyw³aszczyæ. – Ustawa pozwala oszczêdziæ dwa lata – twierdzi Zbigniew £awniczak, doradca inwestycyjny. – Nale¿y j¹ jednak stosowaæ jak skalpel a nie jak granat, pamiêtaj¹c, ¿e ma siê do czynienia z prywatn¹ w³asnoœci¹. Ze specustaw¹ zetkn¹³ siê ju¿ Artur Fojud, projektant i wiod¹cy koordynator inwestycji. – Czekaliœmy na tê ustawê. Przyspiesza ona inwestycje, choæ jest dla nas trudniejsza w zastosowaniu – mówi.

Urzêdnicy sobie poradz¹?
Wojewoda mo¿e nadaæ swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci, ale z³o¿ony do niego wniosek musi byæ kompletny, sk³adaj¹cy siê z 15 za³¹czników. Uzasadnione s¹ obawy, czy nie maj¹cy doœwiadczenia urzêdnicy miejscy poradz¹ sobie z tym zadaniem. Ustawa odwo³uje siê do innych aktów prawnych, a w g¹szczu przepisów ³atwo o pomy³kê. – Z³y podzia³ gruntów czy inny b³¹d cofa procedurê do samego pocz¹tku. – twierdzi A. Fojud. Zwraca uwagê, ¿e problemem jest ju¿ sama interpretacja nowych przepisów. Poszczególne urzêdy wojewódzkie postêpuj¹ w ró¿ny sposób. Kto najbardziej powinien siê baæ specustawy? Z pewnoœci¹ nie osoby, które chc¹ siê porozumieæ z inwestorem, a rozbie¿noœci dotycz¹ jedynie wyceny ich dzia³ek. Ustawa poskromi natomiast te osoby, które sprzeciwiaj¹ siê inwestycji dla zasady. Bez nowych przepisów samorz¹d mia³by zwi¹zane rêce.

Warunkiem powodzenia w stosowaniu specsustawy jest dobra wspó³praca miêdzy samorz¹dem a wojewod¹. – Prezydent musi pamiêtaæ, ¿e najczarniejsz¹ czêœæ roboty zrzuca na wojewodê, który jest miêdzy m³otem a kowad³em, to na nim siê skupi spo³eczny protest – podkreœla Zbigniew

Policja i buldo¿ery

Specustawa wesz³a w ¿ycie pó³ roku temu. Wszêdzie, gdzie by³a stosowana, budzi³a konflikty spo³eczne. Najczarniejszy scenariusz, którego mo¿na doczekaæ siê w Poznaniu, wygl¹da nastêpuj¹co. Rolnik zapowiada obronê ziemi swych ojców do ostatniej kropli krwi. Przyje¿d¿a policja, robotnicy pod jej opiek¹ przystêpuj¹ do pracy na gruncie rolnika. Otrzymuje on za utracon¹ ziemiê pieni¹dze wyliczone przez rzeczoznawcê.


===========
Gazeta poznañska
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #3
Trzy kilometry nowoczesnoœci

G³ogowska po przebudowie ma siê staæ wizytówka miasta, pierwszym kontaktem z Poznaniem dla przyje¿d¿aj¹cych autostrad¹ z zachodniego kierunku.

Zarz¹d Dróg Miejskich chce, by po³¹czenie miasta z autostrad¹ nie przypomina³o ¿adnej z ulic. Z daleka widoczn¹ cech¹ ma byæ zieleñ. Jak informuje projektant, Artur Fojud z pracowni Rondo, ma to byæ trasa kategorii S, ekspresowa. Ma siê sk³adaæ z dwóch jezdni, a ka¿da z nich bêdzie mia³a po dwa pasy ruchu. Wew- n¹trz przewidziano miejsce na poszerzenie trasy o jeden pas w ka¿dym kierunku.

Kolorowa G³ogowska

Cech¹ obiektów in¿ynierskich przy trasie bêdzie ¿ywa kolorystyka. W³aœnie ich wystrój odró¿ni G³ogowsk¹ od poznañskiego odcinka autostrady. Nowa trasa zostanie wyposa¿ona nie tylko w fotoradary, ale i system oznakowania o zmiennej treœci. Stacje pogodowe dostarcz¹ informacji o temperaturze, sile wiatru i zalecanej w zwi¹zku z tym prêdkoœci. Kierowcy dowiedz¹ siê te¿ jakie jest natê¿enie ruchu.

Dla mieszkañców s¹siednich budynków trasa bêdzie znacznie mniej uci¹¿liwa ni¿ obecna szosa. Nawierzchnia zbudowana zostanie z „cichego”, t³umi¹cego ha³as asfaltu. Zainstalowane bêd¹ ekrany akustyczne. Wszystko to z myœl¹ o s¹siadach trasy, choæ i tak trudno ich usatysfakcjonowaæ. Nie s¹ zadowoleni m.in. z tego, ¿e nie bêd¹ ju¿ mogli na ul. G³ogowsk¹ wyje¿d¿aæ wprost ze swych nieruchomoœci. Nowa trasa musi byæ bezpieczna, powstan¹ zbiorcze drogi prowadz¹ce do wszystkich posesji. W³aœnie sposób ich zaprojektowania jest przedmiotem rozmów z w³aœcicielami budynków.

Bez autobusów

Autobusy MPK nie bêd¹ korzystaæ z ul. G³ogowskiej, lecz z nowych ulic zbiorczych. Przystanki zostan¹ usytuowane jak najbli¿ej miejsc dotychczasowych. – To, co nam do tej pory przedstawiono, to najbardziej wstêpne elementy projektu – ocenia Grzegorz Flieger, przewodnicz¹cy Rady Osiedla Górczynek.

W³adze miasta musz¹ z jednej strony spotykaæ siê z mieszkañcami w sprawie przebiegu trasy i ulic zbiorczych, a z drugiej ci¹gle prowadziæ wykup nieruchomoœci z r¹k prywatnych. Bez tego nie ma mowy o rozbudowie ul. G³ogowskiej.

Jan Grzeœkowiak
dyrektor Zarz¹du Dróg Miejskich


Po konsultacjach z prawnikami twierdzê, ¿e uzyskanie w tym roku pozwolenia na rozbudowê ul. G³ogowskiej jest zadaniem bardzo ambitnym, ale realnym. Wyznaczy³em dwie osoby, które zajmuj¹ siê tylko tym. Jedna z nich zajmuje siê tylko wykupem gruntów z r¹k prywatnych.

Burzliwa rozprawa

Na 29 marca zaplanowano rozprawê administracyjn¹ w sprawie ul. G³ogowskiej. Zaproszono na ni¹ ok. 300 zainteresowanych osób. Rozprawa, podczas której wszyscy zainteresowani bêd¹ mogli siê wypowiedzieæ, umo¿liwi wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

==========
Gazeta Poznañska
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Drogowe inwestycje na Marcelinie

Trzy nowe ulice zostan¹ zbudowane, a cztery inne wyremontowane podczas budowy wielkiego centrum handlowego na Marcelinie. Powstanie m.in. nowe po³¹czenie ul. Bukowskiej z Marceliñsk¹.

Pomiêdzy ul. Bu³garsk¹, Bukowsk¹ a Marceliñsk¹ rozpoczê³a siê ju¿ budowa ogromnego centrum handlowego (King Cross Marcelin z hipermarketem Geant), w którym znajd¹ siê te¿ obiekty us³ugowe i rekreacyjne. Inwestorem jest spó³ka Poznañ ¯onkil. Tak wielkie przedsiêwziêcie wi¹¿e siê z uzbrojeniem terenu i zmianami w komunikacji w tym rejonie miasta.

Podczas budowy, w ci¹gu najbli¿szych 12 miesiêcy, na Marcelinie wyremontowane zostan¹ ulice, którymi bêdzie siê doje¿d¿aæ do centrum handlowego. Nowa nawierzchnia pojawi siê zatem na ul. Bukowskiej (odcinek 1,1 km od Bu³garskiej w kierunku zachodnim) i Bu³garskiej (miêdzy Bukowsk¹ a Marceliñsk¹) oraz na fragmencie Marceliñskiej od strony skrzy¿owania z Bu³garsk¹. Na remonty tych ulic oko³o 20 mln z³ wy³o¿y miasto, zaœ ponad 3 mln z³ do³o¿y inwestor. - Remont Bukowskiej odbêdzie siê jeszcze w tym roku, a Bu³garskiej w przysz³ym - informuje Paulina Pi¹tek z biura prasowego Urzêdu Miasta.

Miasto nie zap³aci natomiast ani grosza za inne drogowe inwestycje w rejonie centrum handlowego. To spó³ka Poznañ ¯onkil sfinansuje chodniki, œcie¿ki rowerowe i oœwietlenie na ul. Zgorzeleckiej, a tak¿e budowê trzech ca³kiem nowych dróg. Planowane na Marcelinie ulice maj¹ ju¿ dziœ swoje robocze nazwy: Jasna, £ubieñska i Prosta. Pierwsza z nich powstanie w wyniku przed³u¿enia istniej¹cego od strony ul. Bukowskiej odcinka a¿ do ul. Marceliñskiej. £ubieñska po³¹czy Jasn¹ z Prost¹ i Zgorzeleck¹, zaœ Prosta - Bukowsk¹ z £ubieñsk¹. - Budowa nowych ulic rozpocznie siê lada dzieñ. Albo jeszcze w marcu, albo z pocz¹tkiem kwietnia - zapowiada Robert Bach³aj ze spó³ki Poznañ ¯onkil. - Koniec budowy ulic, a zarazem otwarcie centrum handlowego planujemy na wiosnê 2005 r. - dodaje.

Centrum handlowe na Marcelinie ma mieæ ³¹czn¹ powierzchniê ponad 100 tys. m kw. Na tym terenie znajdzie siê m.in. hipermarket spo¿ywczy Geant o powierzchni 10 tys. m kw., a wiêc takiej, jak¹ posiada sklep Real w Centrum Handlowym M1. Prócz tego w galerii handlowej ma siê mieœciæ kilkadziesi¹t innych sklepów. Pod dwukondygnacyjnym budynkiem handlowym znajd¹ siê dwa piêtra parkingów podziemnych, które pomieszcz¹ 1,8 tys. samochodów. W nowym centrum pracê znajdzie 430 osób.
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Miasto i mieszkañcy razem buduj¹ infrastrukturê

Ponad 3,5 mln z³ wy³o¿yli w ubieg³ym roku z w³asnych kieszeni poznaniacy na budowê dróg i kanalizacji na swoich osiedlach. Dziêki wspólnym inwestycjom miasta i mieszkañców w Poznaniu ka¿dego roku buduje siê a¿ kilkanaœcie ulic!

Zasada jest prosta. Najpierw musi siê zebraæ grupa ludzi, którzy chc¹ mieæ przed domami prawdziw¹ ulicê zamiast b³ota. Na os. Za Fortem w pobli¿u ul. Lechickiej sprawy wziê³a w swoje rêce Barbara Banasiak. - Przez ca³e lata brnêliœmy w glinie i b³ocie, a¿ w koñcu musieliœmy coœ z tym zrobiæ - opowiada. Pod przewodnictwem pani Barbary kilkudziesiêciu mieszkañców utworzy³o stowarzyszenie, które z³o¿y³o miastu swoj¹ ofertê wspólnej inwestycji. - To dla nas wielka sprawa, ¿e miasto, które nie ma przecie¿ zbyt wiele pieniêdzy, postanowi³o nam jednak pomóc - mówi Banasiak. Na jej osiedlu za pieni¹dze miasta i mieszkañców w ci¹gu dwóch lat zbudowano kanalizacjê, wodoci¹g i nawierzchniê na piêciu ulicach. - Teraz to siê inaczej mieszka - cieszy siê pani Barbara.

Takie wspólne inwestowanie ma w Poznaniu ju¿ wieloletni¹ tradycjê.

- Kiedyœ, w latach 70., mówi³o siê na to czyn spo³eczny - mówi Zbigniew Kwiatkowski, kierownik oddzia³u do spraw realizacji infrastruktury w Urzêdzie Miasta. - W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat mieszkañcy wy³o¿yli na wspólne inwestycje a¿ 40 mln z³! A tylko w 2003 r. zbudowaliœmy razem infrastrukturê za 10 mln z³ - wylicza.

Ulice Okrzei i Ko³³¹taja na Wildzie, Rezedowa, Abrahama i W³ada na Grunwaldzie, drogi na Franowie czy ulice Owidiusza i Synów Pu³ku na Je¿ycach - jeszcze w ubieg³ym roku by³y gruntowe. Teraz s¹ to eleganckie uliczki, wykonane z kostki pozbrukowej lub tzw. ekokostki. - Przewa¿nie mieszkañcy p³ac¹ ok. 35 proc. wartoœci danej inwestycji, a resztê dok³ada miasto - wyjaœnia Kwiatkowski. Rocznie z bud¿etu miasta na wspólne inwestowanie przeznacza siê ok. 6 mln z³ - to tyle, ile na budowê dróg lokalnych ma Zarz¹d Dróg Miejskich. Ale ZDM buduje za te pieni¹dze dwie, trzy ulice, a mieszkañcy z miastem dziesiêæ. Jak to mo¿liwe? - Mieszkañcy s¹ w lepszej sytuacji. Mog¹ np. kupiæ sobie taniej materia³y, ³atwiej jest im og³aszaæ i rozstrzygaæ przetargi, negocjowaæ z wykonawcami - wyjaœnia Kwiatkowski. Poza tym niektóre osiedlowe ulice budowane s¹ w tañszej technologii, np. bez kanalizacji deszczowej.

W tym roku o dofinansowanie budowy infrastruktury stara siê a¿ 66 stowarzyszeñ. Miasto nie zdecydowa³o jeszcze, które z nich dostan¹ pieni¹dze.

W 2003 r. miasto podpisa³o umowy o wspólnym inwestowaniu z 53 stowarzyszeniami. Za 10,3 mln z³ (z czego 3,5 mln to wk³ad mieszkañców) zbudowano 4,7 km dróg, najwiêcej - a¿ 2,4 km - w dzielnicy Stare Miasto. Na samym tylko os. Trójpole powsta³o 1,3 km ulic. Oprócz tego ze wspólnych pieniêdzy powsta³o w zesz³ym roku 1,6 km kanalizacji deszczowej, 1,3 km sieci energetycznej, 5 km kanalizacji sanitarnej i 2,8 km wodoci¹gów

Wyborcza
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Wiosn¹ zostanie odnowiona nawierzchnia ulicy Szel¹gowskiej jednej z najwa¿niejszych arterii Poznania.

Dobra wiadomoœæ dla kierowców po wielu latach oczekiwania wreszcie zostanie odnowiona ulica Szel¹gowska. Chocia¿ to jedna z g³ównych arterii ³¹cz¹cych œródmieœcie z Winogradami, znajduje siê w op³akanym stanie. W³aœciwie mo¿na by³oby zmieniæ jej nazwê na ,,po³atana". Samochody podskakuj¹ na wybrzuszeniach i dziurach. Ulica by³a ju¿ wiele razy miejscowo naprawiana, co nie zmienia faktu, ¿e jezdnia to ³ata na ³acie. Fatalnie jeŸdzi siê nie tylko kierowcom samochodów, katusze prze¿ywaj¹ pasa¿erowie autobusów MPK. A têdy wytyczonych jest a¿ piêæ tras –51, 67, 74, 83 i 90.

Jad¹c Szel¹gowsk¹ mo¿na zapomnieæ o czytaniu gazety lub ksi¹¿ki –mówi Andrzej Gryk, codziennie doje¿d¿aj¹cy do pracy lini¹ 51. –Autobus co chwile podskakuje na ³atach, mo¿na dostaæ oczopl¹su.

Dwa lata temu mówi³o siê o ewentualnym poszerzeniu Szel¹gowskiej kosztem doœæ szerokiego chodnika (od strony Warty), ale pomys³ upad³. PóŸniej drogowcy chcieli usprawniæ ruch, dobudowuj¹c lewoskrêt w ulicê Winogrady (o czym ,,G³os" pisa³ pierwszy). W ten sposób skrêcaj¹ce samochody nie blokowa³by jad¹cych wprost na Wilczak, Winogrady i do Naramowic. Ten projekt doczeka siê realizacji razem z remontem.

Remont zamierzamy przeprowadziæ najszybciej jak siê da, ale wiele bêdzie zale¿a³o od pogody –mówi Jan Grzeœkowiak, dyrektor Zarz¹du Dróg Miejskich. –Myœlê, ¿e w kwietniu kierowcy nie bêd¹ ju¿ musieli narzekaæ na stan tej ulicy.

Przy okazji zostanie uporz¹dkowane pobocze. Drogowcy zamierzaj¹ nasadziæ wzd³u¿ Szel¹gowskiej ozdobne krzewy i drzewka. Efekt bêdzie widoczny dopiero latem.

Zamierzamy przeprowadzaæ modernizacje kompleksowo – t³umaczy szef Zarz¹du Dróg Miejskich. –Tak ¿eby wszystkie prace zrealizowaæ od razu.

 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Nie mamy dobrych wieœci dla poznañskich kierowców. Zarz¹d Dróg Miejskich kolejny ju¿ rok ma mniejszy bud¿et. To oznacza jedno mniej remontów.

W tym roku na poprawê stanu ulic mamy oko³o 11 milionów z³otych –mówi Jan Grzeœkowiak, dyrektor ZDM.

Na pewno poprawi siê stan ulicy Szel¹gowskiej, któr¹ ekipy ZDM zamierzaj¹ odnowiæ ju¿ wiosn¹. Nowa nawierzchnia i zatoki autobusowe (które poprawi¹ bezpieczeñstwo pasa¿erów i przepustowoœæ ulicy) pojawi¹ siê na ulicy Browarnej. W tym roku drogowcy dokoñcz¹ remont ulicy G³ównej. Do wymiany nawierzchni pozosta³ odcinek pomiêdzy ulic¹ œw. Micha³a a Krañcow¹. G³ówna bêdzie mia³a wzmocnion¹ podbudowê, odnowione zostan¹ chodniki i zatoki autobusowe. £adniej ma wygl¹daæ œródmiejska ulica Masztalarska, na któr¹ maj¹ wróciæ stare granitowe p³yty.

Z ma³ych modernizacji mo¿na wymieniæ monta¿ sygnalizacji œwietlnej na rondzie Staro³êka (oraz wymianê nawierzchni na tym wa¿nym wêŸle) i na skrzy¿owaniach: £u¿yckiej i Naramowickiej oraz Folwarcznej i Majakowskiego. W tym roku ma wreszcie zostaæ zakoñczona budowa ulicy Literackiej, na której jesieni¹ mieszkañcy ton¹ w b³ocie i nie mog¹ dojechaæ do domu.

W przygotowaniu znajduje siê poszerzenie alei Polskiej. Ta ulica jest klasycznym w¹skim gard³em. ZDM ju¿ og³osi³ przetarg na wykonanie projektu technicznego.

Sprawy wykupu gruntów pod t¹ inwestycjê znajduj¹ siê na ukoñczeniu – mówi szef ZDM. –W tym roku chcielibyœmy og³osiæ przetarg na realizacjê, z odroczon¹ p³atnoœci¹. Myœlê, ¿e najszybszym terminem rozpoczêcia przebudowy Polskiej jest wiosna 2005 roku.

Podobnie wygl¹da historia ulicy Winogrady. Od dwóch lat trwaj¹ dyskusje, czy bêdzie to ulica jednokierunkowa. Lokalizacja przystanków MPK sprawia, ¿e pasa¿erowie wysiadaj¹ wprost pod ko³a aut. Dochodzi do wielu wypadków. ZDM w³aœnie og³osi³ przetarg na koncepcjê przebudowy, której najwczeœniej mo¿na siê spodziewaæ wiosn¹ przysz³ego roku.

GLOS
 

·
Electromagnetic Pulse
Joined
·
2,264 Posts
... (o czym ,,G³os" pisa³ pierwszy). QUOTE]

:master: I znowu wyprzedzili pozosta³e lokalne media :D Myœlê ¿e laureat tegorocznego Pulitzera jest ju¿ przes¹dzony.
Remont i za³o¿enie sygnalizacji œwietlnej na Rondzie Staro³êka jest konieczny. Przedostaæ siê w godzinach 8.00-9.00 z kierunku Zamenhoffa - Hetmañska w stronê Wildy to czêsto kilkanaœcie minut straconych na samym rondzie. Kiedyœ mówi³o siê o budowie estakady nad rondem - zdaje siê ¿e ten pomys³ odszed³ ju¿ w zapomnienie :bleep: Szkoda
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
nowinki z poznanskich ulic

Poznaniaków czeka tydzieñ remontów i objazdów

leh 12-04-2004, ostatnia aktualizacja 12-04-2004 22:18

To nie bêdzie zwyk³y tydzieñ. Co rusz w którejœ czêœci miasta coœ bêdzie nam utrudniaæ ¿ycie:
na Winogradach rozkopi¹ ulicê, w centrum bêd¹ naprawiaæ tory tramwajowe, a na Pi¹tkowie
budowaæ wodoci¹g.

Wygl¹da na to, ¿e po Œwiêtach wszystkim chce siê pracowaæ. Ju¿ dziœ od rana drogowcy rozpoczn¹ remont ul. Szel¹gowskiej.
Za dwa dni na fragmencie ul. Stró¿yñskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu, bo budowany bêdzie wodoci¹g, zaœ za
cztery dni MPK zacznie remontowaæ tory na ul. Œwiêty Marcin. Oj, bêdzie siê dzia³o...

Asfaltowanie na Winogradach

Kierowcy je¿d¿¹cy ul. Szel¹gowsk¹ zobacz¹ co prawda ju¿ dziœ ekipy Zarz¹du Dróg Miejskich, ale na razie nie musz¹ siê
obawiaæ utrudnieñ. - Pierwsze dni to wykopywanie krawê¿ników, jedynie na niektórych odcinkach jezdnia mo¿e byæ nieco
zwê¿ona - mówi Ireneusz WoŸny, naczelnik wydzia³u utrzymania dróg w ZDM. Z czasem jednak bêdzie gorzej. ¯eby u³o¿yæ
now¹ nawierzchniê na ca³ej szerokoœci jezdni na odcinku od ul. Garbary do ul. Wilczak, zmiany w organizacji ruchu na
Szel¹gowskiej s¹ nieuniknione. W weekendy ulica bêdzie nawet na niektórych odcinkach jednokierunkowa. O szczegó³ach
organizacji ruchu podczas remontu (który potrwa do 25 maja) bêdziemy na bie¿¹co informowaæ w "Gazecie".

Po zakoñczeniu robót ul. Szel¹gowsk¹ bêdzie siê jednak jeŸdziæ nie tylko przyjemniej, ale i szybciej. ¯eby usprawniæ ruch, na
wysokoœci ul. Winogrady drogowcy wymaluj¹ dodatkowy pas ruchu dla kierowców skrêcaj¹cych w lewo, a tak¿e wyd³u¿¹ nieco
pas do skrêcania z ul. Szel¹gowskiej w prawo, w ul. Armii Poznañ.

W jedn¹ stronê do Jana

Od czwartku zmiany w komunikacji na Pi¹tkowie. Z powodu budowy magistrali wodoci¹gowej ul. Stró¿yñskiego bêdzie ulic¹
jednokierunkow¹ na odcinku od pêtli autobusowej na os. Jana III Sobieskiego w kierunku os. Marysieñki do przejazdu kolejowego.
Od 15 do 30 kwietnia autobusy nr 90 i 93 jad¹ce w kierunku os. Jana III Sobieskiego bêd¹ wiêc kursowaæ objazdem ulicami:
Wojciechowskiego - Jaroczyñskiego - Stró¿yñskiego - Szymanowskiego - Stró¿yñskiego. W drug¹ stronê autobusy pojad¹ po
sta³ej trasie. Bez zmian jeŸdziæ bêd¹ autobusy nocne N35.

Tramwaje na Towarowej

Kolejne zmiany w komunikacji przyniesie nam koniec tygodnia. W sobotê MPK zabiera siê do remontu zniszczonych torów
tramwajowych na ul. Œwiêty Marcin pomiêdzy ul. Ratajczaka i Piekary. Co to oznacza dla pasa¿erów tramwajów? ¯e "dwójka",
"pi¹tka", "dziewi¹tka" i "trzynastka" na osiem dni zmieni¹ trasy. Do niedzieli 25 kwietnia wszystkie wymienione tramwaje zamiast ul.
Œwiêty Marcin bêd¹ kursowaæ ul. Towarow¹. Tramwaje nr 2 i 9 skrêc¹ póŸniej z ul. Królowej Jadwigi w Górn¹ Wildê, a nr 5 i 13
pojad¹ prosto na rondo Rataje.

Na czas tramwajowych objazdów MPK uruchomi w centrum komunikacjê zastêpcz¹. Autobusy "za tramwaj" bêd¹ woziæ
pasa¿erów od skrzy¿owania Strzelecka - Królowej Jadwigi do ul. Gwarnej tras¹: ul. Królowej Jadwigi - Karmelicka - Krakowska -
Strzelecka - Podgórna - pl. Wolnoœci. Powrót po trasie zbli¿onej do trasy tramwajów, czyli: Gwarna - Œwiêty Marcin - Podgórna -
Strzelecka (po torowisku).

Dla kierowców remont torów oznacza zwê¿enie jezdni oraz zamkniêcie przejazdu ul. Ratajczaka przez Œwiêty Marcin.

GW
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #10
Trasa katowicka będzie przebudowana

Odetchną kierowcy, piesi, zwierzęta, rośliny w arboretum i zamek. W przyszłym roku powinna ruszyć przebudowa drogi nr 11 i budowa obwodnicy Kórnika.

Trasa katowicka za dwa lata stanie się drogą ekspresową z prawdziwego zdarzenia - z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, kładkami dla pieszych i przejściami dla zwierząt. Prace obejmą 14-kilometrowy odcinek od Krzesin do wylotu ul. Średzkiej w Kórniku. - Od czasu jak powstała w 1976 r., ta droga ani razu nie była remontowana - mówi dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kazimierz Bałęczny. - Chcielibyśmy zakończyć prace w październiku 2006 r., ale nie wykluczam, że trasa będzie gotowa już cztery miesiące wcześniej.

Środa będzie później

Powodem przebudowy jest nie tylko zły stan drogi, ale i fakt iż przez ostatnie 10 lat ruch na "jedenastce" niemal się podwoił. To wymusza dobudowanie drugiej jezdni na obwodnicy Kórnika. Bezkolizyjne skrzyżowania rozwiążą kłopoty z wjazdem na trasę z bocznych dróg. W Koninku, Gądkach i Kórniku powstaną dwupoziomowe węzły, a wyjeżdżający z Borówca i jadący w kierunku Poznania będą skręcać w lewo pod wiadukt kolejowy i stamtąd bez kłopotu dostaną się na trasę.

Lżej będzie pieszym - dla nich powstaną dwie kładki: w Krzesinach i w Robakowie, zaś mieszkańcy Kórnika będą mieli do dyspozycji podziemne przejście przy ul. Dworcowej. Mieszkańcy domów przy trasie mogą liczyć na ekrany akustyczne, a dla zwierząt zostaną zbudowane trzy przejścia.

Podczas prac drogowcy dostosują "jedenastkę" do standardów europejskich dotyczących dróg ekspresowych - np. przy wjeździe do Kórnika nie będzie już ostrego wjazdu pod górkę.

Koszt przebudowy to ok. 150 mln zł. - Teraz zaczynamy rozmowy w sprawie wykupu gruntów, we wrześniu powinniśmy gotowy projekt budowlany i prace planujemy rozpocząć na wiosnę przyszłego roku - szacuje Bałęczny.

W następnym etapie droga zostanie przebudowana na odcinku od Kórnika do Środy. Najpierw powstaną tam bezkolizyjne skrzyżowania, a kiedy ruch wzrośnie, będzie też dobudowana druga jezdnia.

Rolnicy na drogę

Dla kórniczan i mieszkańców Bnina najważniejsza jest budowa 6-kilometrowej, całkiem nowej drogi, dzięki której samochody jadące w kierunku na Śrem nie będą już przejeżdżać przez centra miasteczek. Na razie gmina zakończyła wykup ziemi od rolników pod nową drogę, sama budowa może rozpocząć się w przyszłym roku. Obwodnica będzie wiodła po północnej stronie miasta i połączy drogę na Mosinę z drogą na Śrem tuż za Bninem.

- Najwyższy czas - w Kórniku nie można z ulicy podporządkowanej włączyć się do ruchu, często są wypadki, piesi mają kłopoty z przejściem przez ulicę - wylicza Tomasz Bojarczuk, kierownik kórnickiego Arboretum. - Ta droga jest też potrzebna naszym gościom, którym przeszkadza hałas, i zamkowi - droga biegnie po wąskiej grobli oddzielającej jezioro od fosy zamkowej drgania powodowane przez pojazdy stanowią zagrożenie dla budynku - dodaje.

=============
Gazeta Wyborcza

Jeszcze trochę i wszystkie wylotowe drogi z Poznania będą na prawdziwym europejskim poziomie :)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #11
inwestycje drogowe w 2004 r.

 • Budowa wylotu ul.Głogowskiej - etap I - III - od autostrady A2 (węzeł w ul.Ostatniej) do wiaduktu Górczyńskiego - 18 428 000,00
 • Budowa mostu Św. Rocha z budową trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej - etap I - Budowa mostu Św. Rocha - 14 320 000,00
 • Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina - 9 748 000,00
 • Ulice lokalne i peryferyjne - 7 700 000,00
 • Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich - 6 500 000,00
 • System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna - 4 058 082,00
 • Rewitalizacja ul. Półwiejskiej - 3 000 000,00
 • Budowa mostu Św. Rocha z budową trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej - etap II - budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej - 3 000 000,00
 • Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - 2 000 000,00
 • Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.Krzywoustego - Połączenie II i III ramy komunikacyjnej - 1 500 000,00
 • Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska - 1 500 000,00
 • Wykupy gruntów (drogi gminne) - 1 000 000,00
 • Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - 1 000 000,00
 • Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej - 500 000,00
 • Ul.Polska - Bułgarska - etap I - od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej - 500 000,00
 • System Informacji Miejskiej - 500 000,00
 • Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie) - 500 000,00
 • Budowa dróg rowerowych - 200 000,00
 • Rozwój bazy parkingowej - 200 000,00
 • Zakupy inwestycyjne - 200 000,00
 • Ochrona akustyczna ulic (w tym: budowa ekranów akustycznych) - 200 000,00
 • Opracowanie projektu modernizacji ulic wewnątrzosiedlowych Ognik - Jesienna - 29 020,00
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 PostsEkipy MPK od soboty wymieniaj¹ szyny na ul. Œwiêty Marcin pomiêdzy ul.
Ratajczaka a ul. Piekary. Remont sprawia k³opoty kierowcom. Pierwsze
komunikacyjne problemy pojawi³y siê w centrum ju¿ w weekend, a z
pocz¹tkiem tygodnia przybra³y na sile.

Zielone za krótko

Zamkniêcie przejazdu ul. Ratajczaka przez skrzy¿owanie z ul. Œwiêty Marcin zmusza kierowców, by skrêcali w prawo i
przebijali siê Œwiêtym Marcinem do skrzy¿owania z ul. Koœciuszki. Wczoraj sznur sun¹cych w œlimaczym tempie aut
zaczyna³ siê ju¿ na Al. Marcinkowskiego. Korek ci¹gn¹³ siê przez ulice: 27 Grudnia, Ratajczaka i Œwiêty Marcin. -
Œrodek dnia, a taki korek! Co tu siê dzieje? - dziwi³ siê oko³o po³udnia kierowca audi. Takich zaskoczonych
remontem kierowców by³o zreszt¹ wiêcej.

Korek koñczy³ siê na skrzy¿owaniu ul. Œwiêty Marcin z Koœciuszki. Dopiero tam kierowcy mogli skrêciæ w lewo lub
zawróciæ i jechaæ drug¹ nitk¹ "Marcina". Do skrêtu w lewo (teraz tak¿e do zawracania) s³u¿y tam jednak tylko jeden
pas ruchu. - Mamy przede wszystkim za krótkie zielone œwiat³o - t³umaczy³ pan Wiktor z cinquecento. - I jak przy takiej
sygnalizacji ma siê roz³adowaæ ten korek? - pyta³.

Sterowanie na gor¹co

Czy zielonego œwiat³a dla skrêcaj¹cych lub zawracaj¹cych na skrzy¿owaniu Œwiêty Marcin - Koœciuszki nie mo¿na na
czas remontu wyd³u¿yæ? Zapytaliœmy o to miejskiego in¿yniera ruchu Jerzego Nawrockiego. - Sterowanie ruchem w
centrum miasta, kiedy zamyka siê jeden z wa¿nych przejazdów, jest bardzo trudne. ¯eby do³o¿yæ dodatkowe sekundy
dla zielonego œwiat³a dla zawracaj¹cych na Œwiêtym Marcinie, musielibyœmy skróciæ czas innym kierowcom. Ale
spróbujemy coœ z tym zrobiæ - obieca³ oko³o po³udnia.

Po po³udniu informowa³ ju¿: - Wyd³u¿yliœmy trochê zielone œwiat³o dla jad¹cych Œwiêtym Marcinem od strony ul.
Ratajczaka. Poza tym, w zale¿noœci od sytuacji na skrzy¿owaniu, w ci¹gu jednego cyklu mo¿e siê czasem zdarzyæ, ¿e
kierowcy ci dostan¹ nawet dwa razy zielone œwiat³o - t³umaczy³. Efekty by³o widaæ od razu: korki na Ratajczaka i
Œwiêtym Marcinie w stronê Kaponiery b³yskawicznie zniknê³y. - Bêdziemy ci¹gle obserwowaæ sytuacjê w centrum i na
bie¿¹co dostosowywaæ do niej sygnalizacjê. To bardzo newralgiczne miejsce i musimy uwa¿aæ, ¿eby nie
przyblokowaæ innego kierunku ruchu, czyli np. kierowców jad¹cych ul. Koœciuszki - dodawa³. Po po³udniu problemy
na Œwiêtym Marcinie mieli kierowcy jad¹cy w stronê pl. Wiosny Ludów. Z dwóch pasów na wysokoœci skrzy¿owania z
ul. Ratajczaka musieli siê wcisn¹æ na jezdniê zwê¿on¹ do jednego pasa.

Remont torowiska potrwa do niedzieli. Z pocz¹tkiem przysz³ego tygodnia tramwaje linii: 2, 5, 9 i 13 wróc¹ na swoje
sta³e trasy.
 

·
niezależny człowiek
Joined
·
1,679 Posts
PB said:
Trasa katowicka będzie przebudowana

Odetchną kierowcy, piesi, zwierzęta, rośliny w arboretum i zamek. W przyszłym roku powinna ruszyć przebudowa drogi nr 11 i budowa obwodnicy Kórnika.

Trasa katowicka za dwa lata stanie się drogą ekspresową z prawdziwego zdarzenia - z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, kładkami dla pieszych i przejściami dla zwierząt. Prace obejmą 14-kilometrowy odcinek od Krzesin do wylotu ul. Średzkiej w Kórniku. - Od czasu jak powstała w 1976 r., ta droga ani razu nie była remontowana - mówi dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kazimierz Bałęczny. - Chcielibyśmy zakończyć prace w październiku 2006 r., ale nie wykluczam, że trasa będzie gotowa już cztery miesiące wcześniej.

Środa będzie później

Powodem przebudowy jest nie tylko zły stan drogi, ale i fakt iż przez ostatnie 10 lat ruch na "jedenastce" niemal się podwoił. To wymusza dobudowanie drugiej jezdni na obwodnicy Kórnika. Bezkolizyjne skrzyżowania rozwiążą kłopoty z wjazdem na trasę z bocznych dróg. W Koninku, Gądkach i Kórniku powstaną dwupoziomowe węzły, a wyjeżdżający z Borówca i jadący w kierunku Poznania będą skręcać w lewo pod wiadukt kolejowy i stamtąd bez kłopotu dostaną się na trasę.

Lżej będzie pieszym - dla nich powstaną dwie kładki: w Krzesinach i w Robakowie, zaś mieszkańcy Kórnika będą mieli do dyspozycji podziemne przejście przy ul. Dworcowej. Mieszkańcy domów przy trasie mogą liczyć na ekrany akustyczne, a dla zwierząt zostaną zbudowane trzy przejścia.

Podczas prac drogowcy dostosują "jedenastkę" do standardów europejskich dotyczących dróg ekspresowych - np. przy wjeździe do Kórnika nie będzie już ostrego wjazdu pod górkę.

Koszt przebudowy to ok. 150 mln zł. - Teraz zaczynamy rozmowy w sprawie wykupu gruntów, we wrześniu powinniśmy gotowy projekt budowlany i prace planujemy rozpocząć na wiosnę przyszłego roku - szacuje Bałęczny.

W następnym etapie droga zostanie przebudowana na odcinku od Kórnika do Środy. Najpierw powstaną tam bezkolizyjne skrzyżowania, a kiedy ruch wzrośnie, będzie też dobudowana druga jezdnia.

Rolnicy na drogę

Dla kórniczan i mieszkańców Bnina najważniejsza jest budowa 6-kilometrowej, całkiem nowej drogi, dzięki której samochody jadące w kierunku na Śrem nie będą już przejeżdżać przez centra miasteczek. Na razie gmina zakończyła wykup ziemi od rolników pod nową drogę, sama budowa może rozpocząć się w przyszłym roku. Obwodnica będzie wiodła po północnej stronie miasta i połączy drogę na Mosinę z drogą na Śrem tuż za Bninem.

- Najwyższy czas - w Kórniku nie można z ulicy podporządkowanej włączyć się do ruchu, często są wypadki, piesi mają kłopoty z przejściem przez ulicę - wylicza Tomasz Bojarczuk, kierownik kórnickiego Arboretum. - Ta droga jest też potrzebna naszym gościom, którym przeszkadza hałas, i zamkowi - droga biegnie po wąskiej grobli oddzielającej jezioro od fosy zamkowej drgania powodowane przez pojazdy stanowią zagrożenie dla budynku - dodaje.

=============
Gazeta Wyborcza

Jeszcze trochę i wszystkie wylotowe drogi z Poznania będą na prawdziwym europejskim poziomie :)
Dziś (24.04) pojawiła się na poznannaszemiasto.pl mapka , z zaznaczonymi węzłami.

Ich lokalizacja wywołuje protesty, ale do tego trzeba się przyzwyzaić. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku.
Po zrealizowaniu tej inwestycji i modernizacji Głogowskiej pozostanie jeszcze Nowaobornicka, ale w tym przypadku ustala się dokładne projekty. Po modernizacji wylotówek liczę na szybkie rozpoczęcie budowy obwodnic. I wówczas wszystkie wjazdy i obwodnice będą na "europejskim poziomie".
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Nabieraj¹ tempa

Wczeœniej, ni¿ planowano, ekipy Zak³adu Robót Drogowych ZDM zakoñczy³y asfaltowanie zachodniej nitki ulicy
Szel¹gowskiej. To jednak nie koniec k³opotów na g³ównej arterii dojazdowej z centrum na Winogrady. W czwartek, 13
maja pracownicy ZRD rozpoczn¹ uk³adanie nowej nawierzchni na drugiej stronie ulicy, co potrwa 4 dni. Do tego czasu
kierowcy powinni byæ spokojni o p³ynnoœæ przejazdu na Szel¹gowskiej.

Jest to pierwszy i zarazem jeden z najwiêkszych remontów w tym roku –mówi Dorota Weso³owska, rzecznik prasowy
ZDM.

Co jeszcze zrobi¹ w tym roku drogowcy? Choæ pieniêdzy jest mniej, ni¿ w 2003 roku i tak w wielu miejscach Poznania
poprawi siê stan nawierzchni. Zaplanowano 8 du¿ych remontów. Oprócz Szel¹gowskiej, do najwiêkszych prac nale¿eæ
bêdzie odnowienie ulicy Stró¿yñskiego (od Jaroczyñskiego do Mateckiego), co przewidziano na sierpieñ-wrzesieñ. W
lipcu powinien siê rozpocz¹æ remont ulicy G³ównej. W ubieg³ym roku drogowcy odnowili fragment tej ulicy, teraz nowa
nawierzchnia (i chodnik) zostanie po³o¿ona na odcinku od ulicy Œw. Micha³a do Krañcowej. W tym samym czasie
(lipiec-sierpieñ) drogowcy pojawi¹ siê na Je¿ycach, gdzie odnowi¹ jezdniê i chodniki na Piêknej i Swojskiej. Do 15 maja
jak nowa ma wygl¹daæ jezdnia na Podchor¹¿ych (od Taczanowskiego do Junackiej, naprawa obejmie tak¿e chodnik), a
dwa dni póŸniej rozpocznie siê remont Browarnej (potrwa do koñca czerwca). Poprawi siê te¿ stan ulicy Przygranicznej.

W tym roku mieszkañcy osiedla Parkowego wreszcie doczekaj¹ siê budowy brakuj¹cego, 500-metrowego odcinka ulicy
Literackiej (od Horacego do To³stoja). Ponadto zbudowane zostan¹ te¿: Namys³owska (Z¹bkowicka-Wieruszowska),
Pusta (Bo¿eny-Ziemowita), G³azowa (Prze³êcz-Nizinna), Œwiebodziñska (Grunwaldzka-Be³chatowska), Bastionowa
(¯niwna-Za Cytadel¹), Grzeœkiewicza, Malborska, Elbl¹ska (Myœliborska-Lubowska), Poniecka i Milicka.

W czterech miejscach pojawi siê nowa sygnalizacja œwietlna na rondzie Staro³êckim, skrzy¿owaniu Naramowickiej i
£u¿yckiej oraz Majakowskiego i Folwarcznej (oba skrzy¿owania zostan¹ zmodernizowane), a ponadto na przejœciu dla
pieszych przy przystanku tramwajowym ,,¯egrze III''.
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
Do koñca maja potrwa remont torowiska na ulicy Królowej Jadwigi. Trzeba siê uzbroiæ w cierpliwoœæ.

W sobotê ekipy MPK rozpoczê³y remont torowiska na ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od Dworca PKS do ulicy Pó³wiejskiej. Prace
potrwaj¹ do oko³o 30 maja.

Widocznym znakiem remontu, jest zast¹pienie je¿d¿¹cych na linii numer 12 Tatr oraz polskich wagonów typu 105 N (je¿d¿¹cych na linii
numer 6) niemieckimi tramwajami GT, popularnie nazywanymi ,,Helmutami''. Czeskie i polskie wagony mog³yby nie daæ rady pokonaæ
torowiska na ulicy Wierzbiêcice i Górna Wilda oraz ostrego zakrêtu u zbiegu obu ulic. Dlatego pasa¿erowie ,,szóstki'' i ,,dwunastki'' nie
powinni siê dziwiæ widz¹c podje¿d¿aj¹cy na przystanek tramwaj z demobilu.

Wymienione zostan¹ wys³u¿one szyny i podk³ady, uzupe³nimy te¿ t³uczeñ na tym odcinku –mówi Jan Firlik, wiceprezes MPK,
odpowiedzialny za komunikacjê tramwajow¹.

Zmienionymi trasami je¿d¿¹ tramwaje linii numer 6 i 12. Oba z ulicy Towarowej skrêcaj¹ w Wierzbiêcice, aby Górn¹ Wild¹ dotrzeæ do
Królowej Jadwigi.

Z utrudnieniami musz¹ siê te¿ liczyæ kierowcy, bo pó³nocna nitka ulicy Królowej Jadwigi (w kierunku œródmieœcia) pomiêdzy Pó³wiejsk¹
a Dworcem PKS jest zwê¿ona do jednego pasa ruchu. Ju¿ w sobotê od ulicy Strzeleckiej tworzy³y siê ogromne korki. Dzisiaj mo¿e byæ
jeszcze gorzej.

W tym roku pasa¿erowie musz¹ siê liczyæ jeszcze z 2-miesiêcznym remontem krzy¿ownicy na rondzie Staro³êka. MPK zaplanowa³o
prace na lipiec i sierpieñ. Byæ mo¿e stan torowisk poprawi siê te¿ na D¹browskiego i Grunwaldzkiej (od Matejki do Zeylanda).
GLOS
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #18
Wymyślili, że najpierw trzeba zapytać...

Najpierw negocjacje a dopiero później projekt - to nowa strategia poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich przy przebudowie ul. Głogowskiej. Poszerzeniu miejskiego odcinka krajowej "piątki" od lat sprzeciwiają się mieszkańcy Kotowa, Górczyna i miejscowi przedsiębiorcy. Teraz jest szansa na zmianę

ZDM powołał pełnomocnika, który negocjuje z mieszkańcami plan przebiegu przebudowanej trasy. To zmieniło nastawienie mieszkańców do naszych prac. Pełnomocnik odbył już kilkadziesiąt spotkań, które wreszcie przyniosły efekty - cieszy się dyrektor poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich, Jan Grześkowiak.

Wiadomo już, że podczas przebudowy Głogowskiej trzeba będzie wyburzyć ponad 20 domów, a kilkanaście firm będzie musiało zmienić swoją siedzibę. Dzięki konsultacjom z mieszkańcami udało się zmienić przebieg trasy tak, że kilkunastu domów nie trzeba będzie burzyć.

Według ZDM projekt przebudowy Głogowskiej będzie gotowy pod koniec roku. Cała inwestycja ma kosztować około 130 mln złotych. Ponad połowę tej kwoty Poznań zamierza uzyskać ze środków unijnych.

===========
Radio Merkury

No, takie załatwianie spraw zaczyna mi się podobać :)
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
PB said:
Wymy?lili, ?e najpierw trzeba zapyta?...

Najpierw negocjacje a dopiero pó?niej projekt - to nowa strategia pozna?skiego Zarz?du Dróg Miejskich przy przebudowie ul. G?ogowskiej. Poszerzeniu miejskiego odcinka krajowej "pi?tki" od lat sprzeciwiaj? si? mieszka?cy Kotowa, Górczyna i miejscowi przedsi?biorcy. Teraz jest szansa na zmian?

ZDM powo?a? pe?nomocnika, który negocjuje z mieszka?cami plan przebiegu przebudowanej trasy. To zmieni?o nastawienie mieszka?ców do naszych prac. Pe?nomocnik odby? ju? kilkadziesi?t spotka?, które wreszcie przynios?y efekty - cieszy si? dyrektor pozna?skiego Zarz?du Dróg Miejskich, Jan Grze?kowiak.

Wiadomo ju?, ?e podczas przebudowy G?ogowskiej trzeba b?dzie wyburzy? ponad 20 domów, a kilkana?cie firm b?dzie musia?o zmieni? swoj? siedzib?. Dzi?ki konsultacjom z mieszka?cami uda?o si? zmieni? przebieg trasy tak, ?e kilkunastu domów nie trzeba b?dzie burzy?.

Wed?ug ZDM projekt przebudowy G?ogowskiej b?dzie gotowy pod koniec roku. Ca?a inwestycja ma kosztowa? oko?o 130 mln z?otych. Ponad po?ow? tej kwoty Pozna? zamierza uzyska? ze ?rodków unijnych.

===========
Radio Merkury

No, takie za?atwianie spraw zaczyna mi si? podoba? :)
tylko ze te rozmowy z tymi wlasciecilami tych domow sie ciagna i ciagna

Do koñca tego roku projekt i wszystkie potrzebne pozwolenia, a w przysz³ym przetarg i
budowa - tak przebieg najwa¿niejszej dla miasta inwestycji drogowej wyobra¿a sobie Zarz¹d
Dróg Miejskich.

Poszerzenie ul. G³ogowskiej do dwóch jezdni pomiêdzy autostrad¹ a ul. ¯wirow¹ to inwestycja, której miasto nie
potrafi zrealizowaæ od lat. Dotychczas Urz¹d Miasta wydawa³ ró¿ne decyzje administracyjne, a mieszkañcy skutecznie
je oprotestowywali.

¯eby dalej nie dreptaæ w miejscu, Jan Grzeœkowiak, dyrektor ZDM, zabra³ siê najpierw do negocjacji z w³aœcicielami
dzia³ek przy G³ogowskiej. Ka¿dego dnia z mieszkañcami na miejscu rozmawiaj¹ pe³nomocnik ZDM i projektant trasy.
Na bie¿¹co dostosowuj¹ przebieg tzw. linii rozgraniczaj¹cych trasy do wymagañ mieszkañców. - Dziêki takim
konsultacjom uda³o nam siê ju¿ uratowaæ przed rozbiórk¹ 15 domów i kilka zak³adów pracy - mówi Artur Fojud,
projektant trasy.

Metoda przynosi skutki, bo drogowcy planuj¹ ju¿, ¿e w lipcu bêd¹ mieli gotowy projekt budowlany trasy (i to
zaakceptowany przez mieszkañców), a do koñca roku pozwolenie na budowê. - Mamy w rêku nowe narzêdzia, które
trzeba wykorzystaæ - mówi Grzeœkowiak. Mowa tu o tzw. specustawie, która pozwala znacznie przyspieszyæ
przygotowanie inwestycji drogowych.

Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem drogowców, przebudowa G³ogowskiej mog³aby siê rozpocz¹æ ju¿ w
przysz³ym roku. Inwestycja to koszt 130 mln z³, ale ZDM liczy, ¿e 89 mln uda siê pozyskaæ z funduszy Unii
Europejskiej.

GW
 

·
=Old School=
Joined
·
3,935 Posts
dzisiejsza GPTrzeba zlikwidowaæ 14 dzia³aj¹cych obecnie przy ul.
G³ogowskiej firm. Niektóre uda³o siê oszczêdziæ. Projektant i
negocjator ZDM odwiedzili teren przysz³ej inwestycji. Na
miejscu okaza³o siê, ¿e dziêki pozytywnemu przebiegowi
negocjacji z s¹siadem firmy mo¿na by³o trasê tak
poprowadziæ, by firmê tê ocaliæ - bêdzie ona dzia³aæ w
dotychczasowym miejscu.
Ostatni raz ZDM kupi³ dzia³ki od prywatnych osób z ul.
G³ogowskiej w grudniu. Nastêpne transakcje maj¹ byæ
zawarte w tym tygodniu. Koñczy siê przetarg, który ma wy³oniæ
zespó³ rzeczoznawców maj¹tkowych. Mo¿na siê spodziewaæ
przyspieszenia w wykupie dzia³ek. ZDM musi wspomagaæ te
osoby, które maj¹ problemy z uzyskaniem prawa do spadku, a
nie staæ ich na prowadzenie spraw w s¹dzie.

Do tej pory ZDM kupi³ 1 ha gruntów pod trasê. Trzeba jeszcze
kupiæ 23 ha. Pracownicy ZDM pocieszaj¹, ¿e przed nimi
transakcje, które zmieni¹ obraz sytuacji - kupowane bêd¹
dzia³ki du¿e. Na pocz¹tku lipca w³aœciciela ma zmieniæ 5-7
ha ziemi.


maja 1ha a musza miec 23 hmmmm sprawa bedzie sie jeszcze ''troche'' ciagnac
 
1 - 20 of 8060 Posts
Top